EC_EI_020 ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ (ดอลลาร์สรอ.) 1/
ผู้จัดการบริการ จิตติมา (0-2356-7325) กริช (0-2283-5165)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 01 ส.ค. 2565 11:24 (ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)  
  มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1สินค้าออก      
2   ดัชนีราคา108.93108.45107.97107.60106.42105.51
3   ดัชนีมูลค่า138.28134.93119.61151.49123.31111.51
4   ดัชนีปริมาณ126.95124.42110.78140.78115.87105.69
5สินค้าเข้า      
6   ดัชนีราคา108.79107.62106.30106.90103.33100.87
7   ดัชนีมูลค่า127.45124.48113.69124.09105.16108.18
8   ดัชนีปริมาณ117.15115.66106.95116.08101.77107.25
9ดัชนีราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ100.13100.76101.57100.66102.99104.61

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ - ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก - นำเข้า ตามนิยามดุลการชำระเงิน
- ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
- ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก นำเข้า ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์