FM_CM_004 หลักทรัพย์ภาคเอกชนออกใหม่ในประเทศจำแนกตามประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการบริการ พิมพิมล (0-2356-7329) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2565 10:00 (หน่วย: ล้านบาท)  
  มิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 pเม.ย. 2565 pมี.ค. 2565 pก.พ. 2565 pม.ค. 2565 p
1ตราสารหนี้ภาคเอกชน      
2   เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้0.000.000.000.000.000.00
3   การประมง 0.000.000.000.000.000.00
4   การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน4,400.0014,800.000.00894.700.0014,800.00
5   การผลิต46,250.1045,592.0038,674.9034,490.0018,680.0045,592.00
6   การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา20,850.001,000.000.001,500.002,500.001,000.00
7   การก่อสร้าง 550.000.006,000.000.004,589.300.00
8   การขายส่ง การค้าปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน10,578.6017,175.3011,833.005,000.001,500.0017,175.30
9   โรงแรมและภัตตาคาร 0.001,000.000.007,000.000.001,000.00
10   การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม2,381.5014,270.002,040.2029,500.000.0014,270.00
11   ตัวกลางทางการเงิน43,466.3052,320.00119,772.4044,432.9964,386.1937,645.06
12   บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ23,130.6440,330.9040,350.3927,375.0019,404.8040,330.90
13   การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ0.000.000.005,000.000.000.00
14   การศึกษา000000
15   การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์0.000.000.000.000.000.00
16   การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ0.000.000.000.000.000.00
17   องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก0.000.000.000.000.000.00
18ตราสารทุนภาคเอกชน      
19   เกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้0.000.000.000.000.000.00
20   การประมง 0.000.000.000.000.000.00
21   การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน0.000.000.000.000.000.00
22   การผลิต6,452.021,696.623,489.731,294.34899.371,696.62
23   การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา24,998.00363.450.060.00417.08363.45
24   การก่อสร้าง 0.00920.000.00353.4247.68920.00
25   การขายส่ง การค้าปลีก และซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน972.89705.76217.933,051.011,079.10705.76
26   โรงแรมและภัตตาคาร 70.88303.5236.7121.75103.21303.52
27   การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม332.613,000.0033.75159.92915.143,000.00
28   ตัวกลางทางการเงิน2,060.091,491.7315.08284.280.00265.75
29   บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ380.653,043.94281.6413,856.861,630.213,043.94
30   การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ0.000.000.000.000.000.00
31   การศึกษา000000
32   การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์0.440.000.0046.410.000.00
33   การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ15.780.000.00369.000.000.00
34   องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก000000

ที่มา:
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์