FM_FT_001 มูลค่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า
ผู้จัดการบริการ นันทนา (0-2283-5175) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ย. 2564 10:00 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  Q3/2564 pQ2/2564 pQ1/2564 Q4/2563 Q3/2563 Q2/2563
1ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/      
2   ปริมาณการซื้อเงินตราต่างประเทศ140,348132,880139,954125,656173,155130,659
3      ค่าสินค้า23,82523,55220,70118,24417,30217,573
4      อื่นๆ116,523109,328119,253107,412155,853113,086
5   ปริมาณการขายเงินตราต่างประเทศ136,483134,606142,591131,948171,777125,120
6      ค่าสินค้า27,54326,26722,58121,69319,68319,710
7      อื่นๆ108,940108,339120,010110,255152,094105,410
8   ปริมาณการซื้อขายรวม (Turnover)276,831267,486282,545257,604344,932255,779
9      ค่าสินค้า51,36849,81943,28239,93736,98537,283
10      อื่นๆ225,463217,667239,263217,667307,947218,496
11สาขาธนาคารต่างประเทศ      
12   ปริมาณการซื้อเงินตราต่างประเทศ75,34275,12076,97479,151101,55976,503
13      ค่าสินค้า4,9435,4464,9774,8383,9024,239
14      อื่นๆ70,39969,67471,99774,31397,65772,264
15   ปริมาณการขายเงินตราต่างประเทศ76,31674,82376,78181,675101,41880,453
16      ค่าสินค้า8,8688,5339,3488,4187,3617,913
17      อื่นๆ67,44866,29067,43373,25794,05772,540
18   ปริมาณการซื้อขายรวม (Turnover)151,658149,943153,755160,826202,977156,956
19      ค่าสินค้า13,81113,97914,32513,25611,26312,152
20      อื่นๆ137,847135,964139,430147,570191,714144,804
21รวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ      
22   ปริมาณการซื้อเงินตราต่างประเทศ215,690208,000216,928204,807274,714207,162
23      ค่าสินค้า28,76828,99825,67823,08221,20421,812
24      อื่นๆ186,922179,002191,250181,725253,510185,350
25   ปริมาณการขายเงินตราต่างประเทศ212,799209,429219,372213,623273,195205,573
26      ค่าสินค้า36,41134,80031,92930,11127,04427,623
27      อื่นๆ176,388174,629187,443183,512246,151177,950
28   ปริมาณการซื้อขายรวม (Turnover)428,489417,429436,300418,430547,909412,735
29      ค่าสินค้า65,17963,79857,60753,19348,24849,435
30      อื่นๆ363,310353,631378,693365,237499,661363,300

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวม ธสน.
ธนาคารทหารไทย ควบรวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2547