FM_RT_004 หน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน 1/
ผู้จัดการบริการ นันทนา (0-2283-5175) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 18 ม.ค. 2565 16:00 (อัตราร้อยละต่อปี)  
  18 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2565
1หน้าต่างปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน      
2   หน้าต่างปล่อยสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน1.001.001.001.001.001.00
3   หน้าต่างดูดซับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน 0.000.000.000.000.000.00

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. คิดกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเพื่อปรับสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน