FM_RT_005 Repurchase Rates & Volumes (1994 -12 Feb 2008) 1/
ผู้จัดการบริการ รัฐวิชญ์ (0-2356-7331) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:50 (หน่วย: ตามระบุ)  
  12 ก.พ. 2551  11 ก.พ. 2551  08 ก.พ. 2551  
  อัตราดอกเบี้ยปริมาณการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยปริมาณการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยปริมาณการซื้อขาย
1อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)และปริมาณการซื้อขาย(ล้านบาท)ในตลาดซื้อคืน      
2   1 วัน3.25000139,5153.25000153,7273.25000174,757
3   7 วัน--3.218752,000--
4   14 วัน3.250003,000----
5   1 เดือน------
6   2 เดือน------
7   3 เดือน------
8   6 เดือน------
9รวม-142,515-155,727-174,757

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นวันทำการสุดท้ายของตลาดซื้อคืน ธปท.