EC_MB_013 สินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน (2537-2549) 1/
ผู้จัดการบริการ วิชชวรรณ (0-2283-5125) จารุพัฒน์ (0-2283-6883)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:59 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ธ.ค. 2549 พ.ย. 2549 ต.ค. 2549 ก.ย. 2549 ส.ค. 2549 ก.ค. 2549
1สินทรัพย์      
2เงินสดในมือ17,40614,36616,59413,28013,75613,037
3เงินฝาก4,5274,1513,9823,9003,8034,051
4   ธนาคารแห่งประเทศไทย971529555551437261
5   ธนาคารพาณิชย์3,1023,1232,9712,9192,5623,356
6   สถาบันการเงินอื่น454499456430804434
7เงินลงทุนในหลักทรัพย์230,029242,331243,049241,443234,522224,370
8   ธนาคารแห่งประเทศไทย18,38015,56113,38113,25510,7827,164
9   กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน000000
10   ธนาคารพาณิชย์11,05012,39413,56512,33312,33310,841
11   สถาบันการเงินอื่น39,88241,61839,53238,73639,32239,339
12   รัฐบาลกลาง74,98984,74083,73386,37679,76277,373
13   รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน56,68157,42562,48861,67061,93463,506
14   ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน29,04730,59330,35029,07330,38926,147
15เงินให้กู้ยืม1,665,3821,630,1101,612,0931,603,1391,605,1031,602,814
16   ธนาคารแห่งประเทศไทย : ผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตร140,740121,554105,834103,626116,229128,127
17   ธนาคารพาณิชย์17,25019,96025,53027,62028,24025,600
18   สถาบันการเงินอื่น12,33611,23211,67011,02213,47213,049
19   รัฐบาลกลาง41,20841,81942,91143,30943,78844,324
20   รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน25,77922,80923,96024,18521,37422,024
21   ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร1,428,0691,412,7361,402,1881,393,3771,382,0001,369,690
22สินทรัพย์ต่างประเทศ26,47525,01528,89627,80428,60930,256
23สินทรัพย์อื่น163,006160,829160,597156,171155,969153,846
24สินทรัพย์รวม2,106,8252,076,8022,065,2112,045,7372,041,7622,028,374
25หนี้สิน      
26เงินรับฝาก1,518,5851,486,7421,474,2111,463,9081,461,1821,461,969
27   ธนาคารพาณิชย์9831,0121,054358371314
28   สถาบันการเงินอื่น15,83215,42914,94615,40215,07915,049
29   รัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน346,759345,613347,279347,016350,069346,856
30      รัฐบาลกลาง287,207289,033296,600289,327286,057274,227
31      เทศบาล 2,2652,8192,3701,8872,5553,688
32      รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน57,28653,76248,30855,80261,45768,941
33   ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร1,155,0111,124,6881,110,9321,101,1321,095,6631,099,750
34      เงินฝากกระแสรายวัน1,6231,6581,2812,5513,0572,868
35      เงินฝากออมทรัพย์312,020305,346295,821298,067297,725296,649
36      เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ171,598171,584172,874168,769167,729171,533
37      เงินฝากประจำ390,540374,064366,922361,105355,863352,293
38      เงินฝากอื่น279,230272,036274,034270,640271,289276,407
39เงินกู้ยืม40,21840,30439,09238,47839,59639,358
40   ธนาคารแห่งประเทศไทย15,83715,87015,58114,87014,36113,657
41      รวม : เงินกู้ยืมผ่านตลาดซื้อคืนพันธบัตร000000
42   ธนาคารพาณิชย์2,0952,0392,2823,1793,1753,171
43   สถาบันการเงินอื่น17,63617,74017,07416,27417,92418,094
44   รัฐบาลกลาง3,3503,3553,3553,3553,3363,336
45   รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน1,3001,3008008008001,100
46หุ้นกู้และตราสารหนี้144,292145,015145,971146,767146,847147,443
47หนี้สินต่างประเทศ65,35264,45066,97667,42367,55058,988
48หนี้สินอื่น171,590168,045168,670160,277158,695155,453
49   of which : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ126,574121,718120,084118,423116,553115,472
50ส่วนของทุน166,788172,246170,291168,884167,892165,163
51หนี้สินรวม2,106,8252,076,8022,065,2112,045,7372,041,7622,028,374

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย