FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/
ผู้จัดการบริการ ณัฐนิช (0-2283-5197) อริศรา (0-2283-5196)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 08 ต.ค. 2564 09:00 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ส.ค. 2564 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,349,9877,75688,254,019393,9693,440,84412,802524,0844,5791,728,15013,018306,4994,956118,2541,50596,721,837438,585
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท53,7603,8603,735,206263,331148,86410,10565,5084,441173,02612,27755,2734,16825,8021,9694,257,439300,150
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท46,2616,5842,948,115409,033141,30018,49466,8518,749167,05622,46751,4277,60722,7883,3793,443,798476,313
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท50,33616,2182,622,649818,843136,64841,76772,70622,787183,30659,54666,05522,82326,5409,1853,158,240991,168
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท30,20921,4711,212,215847,21568,46847,32645,15431,911132,56599,76130,04321,68012,4219,7601,531,0751,079,125
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท53,418162,8211,233,6412,930,79389,742220,76160,160159,005192,724515,46725,20678,04911,92737,2211,666,8184,104,119
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,36096,88659,612883,0186,08985,6564,85468,97216,661247,8532,49537,60098014,97197,0511,434,956
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,07271,75117,702614,3441,52253,4781,29046,1635,127184,88166423,64136713,07228,7441,007,330
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท97066,8747,477510,94077054,63164146,8362,678195,17628020,33816612,37412,982907,170
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท43460,4703,126424,57541859,62231243,6451,326183,83612618,506678,9105,809799,565
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท20261,0671,764536,62828393,58816451,799654202,1887523,739267,7893,168976,798
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป94155,5298681,617,911180246,9634150,904238360,0543543,3062140,1941,4772,514,861
13รวม2,594,103731,287100,096,39410,250,6004,035,128945,193841,765539,7932,603,5112,096,524538,178306,414219,359160,329110,928,43815,030,140

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ