FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/
ผู้จัดการบริการ ณัฐนิช (0-2283-5197) อริศรา (0-2283-5196)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 ม.ค. 2565 09:00 (หน่วย: ล้านบาท)  
  พ.ย. 2564 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,358,3927,71590,230,214396,2853,428,77012,590523,6204,5711,726,29112,936298,6644,925114,8551,45498,680,806440,476
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท53,5383,8433,743,807264,163146,0479,92765,0774,419170,73312,06649,6653,69923,9091,8114,252,776299,928
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท45,9986,5482,954,595410,363138,36918,11666,9088,763164,44722,05746,8666,79222,3883,2783,439,571475,918
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท50,09216,1332,653,333829,347133,86140,93173,38123,092178,99057,93563,93321,56426,0488,8333,179,638997,835
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท30,02321,3761,243,412870,80667,15146,37447,53534,007128,06396,19430,05121,58013,15610,1021,559,3911,100,439
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท54,043166,0681,260,6023,001,44687,476213,92264,159174,725180,259474,72923,58472,89111,67836,3881,681,8014,140,170
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,558100,43060,532900,6155,97584,1025,53078,64015,627231,7082,34835,37495814,59197,5281,445,461
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,13974,09818,260632,7891,54354,3331,47152,5064,815173,83660821,59435612,69829,1921,021,853
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท98467,0507,831538,92680056,48972352,3542,500181,65425218,23216212,08513,252926,790
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท47164,3043,267448,37340457,97837352,9311,208166,58411717,148699,1615,909816,478
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท20661,5551,872567,05327184,12318257,258585180,2005718,158267,8983,199976,245
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป104153,1549211,721,309180262,6135580,220230331,5382635,3862138,7411,5372,622,961
13รวม2,602,548742,273102,178,64610,581,4744,010,847941,499849,014623,4872,573,7481,941,438516,171277,343213,626157,039112,944,60015,264,553

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ