FI_CB_019 ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1/
ผู้จัดการบริการ ณัฐนิช (0-2283-5197) อริศรา (0-2283-5196)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ย. 2565 09:00 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ก.ย. 2565 p               
  จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,416,9997,53696,802,148398,8623,367,00511,776527,5214,5801,703,26212,571244,7223,790110,7531,329105,172,410440,444
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท52,1443,7413,701,898261,339136,8689,30964,9744,426164,15011,53149,5723,90923,1111,7754,192,717296,030
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท44,6156,3662,919,029405,436129,73517,00467,3758,799157,21820,94443,8416,66221,2573,1633,383,070468,375
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท49,34115,8912,665,541834,774126,51739,12074,05223,137165,54252,91960,56921,13324,3098,4153,165,871995,390
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท29,08120,7161,295,242909,10865,42045,87847,79833,375113,42984,00235,43328,36513,08910,3271,599,4921,131,771
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท52,866163,5691,350,5233,187,46683,512202,26873,882201,946161,876426,57434,677115,05713,17640,9991,770,5124,337,879
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท6,803104,08765,527978,4375,82882,1346,87796,41314,290211,2653,21550,5011,07816,683103,6181,539,520
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท2,41482,82720,108694,0961,50252,5771,86066,8914,195150,6571,08439,02336912,91931,5321,098,989
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท1,02970,5128,506582,92077555,10193065,7702,140153,49039128,95816712,82213,938969,573
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท46763,3103,771516,27242259,43644061,019970132,42518226,1007810,2116,330868,773
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท24071,0272,092626,31327786,78219660,227431129,4547422,550339,9493,3431,006,301
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป101158,2179851,640,324178243,4006475,977180251,7402035,7231529,7041,5432,435,084
13รวม2,656,100767,798108,835,37011,035,3483,918,039904,785865,969702,5592,487,6831,637,572473,780381,772207,435158,297119,444,37615,588,130

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ