EC_EI_003 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล (2543 - 2557)
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (02283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:55   
  ธ.ค. 2557 pพ.ย. 2557 rต.ค. 2557 rก.ย. 2557 rส.ค. 2557 rก.ค. 2557 r
1ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1/146.04147.02147.06147.60146.07146.65
2    ดัชนีหมวดยานยนต์317.85323.42328.63329.65344.69341.20
3        ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง (คัน)27,675.1228,496.7729,224.9629,091.5431,014.9930,048.81
4        ปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (คัน)135,778.44135,339.59138,867.63143,567.43143,477.42149,451.16
5        ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์พาณิชย์ในประเทศ (คัน)42,052.0141,923.0340,711.0140,622.9541,488.2642,097.27
6    ดัชนีหมวดเชื้อเพลิง163.25163.09163.22164.87163.41162.62
7        ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ (ล้านลิตร)723.56724.87726.61738.21722.93717.50
8        ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)1,761.421,751.791,752.671,773.381,757.181,751.26
9        ปริมาณการจำหน่าย LPG (ล้านลิตร)....638.29637.95641.33639.98635.20
10        ปริมาณการจำหน่าย NGV (ล้านกิโลกรัม)....270.14270.51268.66271.45270.46
11    ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัย (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)3,395.693,325.383,319.473,278.813,294.303,362.14
12    การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านดอลลาร์สรอ.)1,194.181,190.841,200.511,257.061,032.501,141.31
13    ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)45,584.8446,964.3946,859.7646,826.5847,417.9046,897.29

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ผู้ประกอบการ
3. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
6. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ:
1/ ปรับปีฐานเป็นปี 2543 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 ตามข้อมูลดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์