EC_PF_003 ยอดคงค้างหนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล (2540-2549)
ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) ภัทรกร (0-2356-7326)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 19:01 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ธ.ค. 2549 pพ.ย. 2549 pต.ค. 2549 pก.ย. 2549 pส.ค. 2549 pก.ค. 2549 p
1หนี้รัฐบาลในประเทศ 1/1,797,4771,794,4771,780,2771,775,7771,763,2851,755,742
2      ธนาคารแห่งประเทศไทย92,46997,56796,72895,34894,38993,778
3      ธนาคารพาณิชย์374,588365,680360,635359,851366,473361,903
4      ธนาคารออมสิน82,01289,19388,78789,44788,86788,806
5      สถาบันการเงิน 2/320,012315,466310,241306,316302,470298,656
6      อื่น ๆ 3/928,396926,571923,886924,815911,086912,599
7หนี้รัฐบาลต่างประเทศ156,561166,705190,431191,558193,376197,257
8หนี้รัฐบาล1,954,0381,961,1821,970,7081,967,3351,956,6611,952,999

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ:
1/ รวมพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหนี้รัฐบาลอื่นๆ
2/ รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3/ รวมบริษัทประกัน