EC_PF_004 ยอดคงค้างหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง และจำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน (2535-2544)
ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) พฤศญา (0-2283-5638)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 19:01 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ธ.ค. 2544 พ.ย. 2544 ต.ค. 2544 ก.ย. 2544 ส.ค. 2544 ก.ค. 2544
1พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/405,415403,771404,409406,409402,195404,195
2   รัฐบาลค้ำประกัน357,278355,634356,272358,272354,058356,058
3      ผู้ถือครองโดย :      
4         ธนาคารแห่งประเทศไทย27,80828,78330,17131,16031,16032,353
5         ธนาคารพาณิชย์126,463124,629126,642126,543123,592126,213
6         สถาบันการเงิน12,40311,5579,94610,14514,23413,574
7         บริษัทประกัน48,05948,21747,96148,16246,83645,045
8         นิติบุคคล27,44527,71227,77027,95727,81729,797
9         ธนาคารออมสิน82,22981,86480,50480,99078,99378,524
10         อื่นๆ32,87132,87233,27833,31531,42730,553
11   รัฐบาลไม่ค้ำประกัน48,13748,13748,13748,13748,13748,137
12      ผู้ถือครองโดย :      
13         ธนาคารแห่งประเทศไทย5,5856,7958,8068,8068,8068,806
14         ธนาคารพาณิชย์21,28820,65819,17819,19119,19119,321
15         สถาบันการเงิน2,3652,3842,1642,1642,1742,184
16         บริษัทประกัน1,7411,7611,7601,7711,7711,622
17         นิติบุคคล7,1686,5726,2526,2706,2806,291
18         ธนาคารออมสิน5,9005,9005,9005,9005,9005,900
19         อื่นๆ4,0904,0674,0774,0364,0164,014
20เงินกู้จากธนาคารออมสิน 2/65,72068,62470,12472,13572,13372,322
21         ตั๋วสัญญาใช้เงิน440440440490490490
22         เงินกู้อื่นๆ65,28068,18469,68471,64571,64371,832
23รวมทั้งสิ้น471,135472,395474,533478,544474,328476,517

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ:
1/ ยอดคงค้างพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เริ่มตั้งแต่ปี 2528 (รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน)
2/ ข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2542