PS_BF_001 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต จำแนกตามประเภทธุรกรรม
ผู้จัดการบริการ พรชัย (0-2283-5141) บุศรินทร์ (0-2283-5626)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 12 เม.ย. 2564 14:44 (หน่วย: รายการ, พันล้านบาท)  
  มี.ค. 2564  ก.พ. 2564  ม.ค. 2564  ธ.ค. 2563  พ.ย. 2563  ต.ค. 2563  
  ปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่า
1การโอนเงินระหว่างสถาบัน18,84656,179.7013,85141,616.1215,16549,210.5314,73048,233.1814,70949,885.9213,63046,416.87
2    % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน-1.712.4-15.34.9-11.97.23.516.63.624.0-10.75.5
3การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม433,27333,054.37329,78723,926.53368,13227,279.84377,59827,667.51366,19426,411.64370,65125,896.22
4    % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน1.1-0.7-12.1-13.8-9.4-8.56.3-4.13.22.2-0.50.4
5การชำระดุลระหว่างสถาบัน4541,053.50357754.76391815.90374945.29407856.61402716.02
6    % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน4.63.5-5.6-12.8-9.5-19.0-1.6-5.72.86.213.2-20.5
7การชำระราคาพร้อมรับโอนตราสารหนี้            
8    % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน            
9รวมทั้งสิ้น 1/452,57390,287.57343,99566,297.41383,68877,306.27392,70276,845.98381,31077,154.17384,68373,029.11
10    % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน0.97.1-12.2-2.9-9.50.76.27.93.215.3-0.93.3

ที่มา:
ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร, ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ปริมาณและมูลค่า ไม่รวมรายการฝากถอนเงินสดในระบบ BOS (Banknote Ordering System)