EC_PF_004_S3 ยอดคงค้างหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง และจำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน
ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) พฤศญา (0-2283-5638)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 2563 14:43 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ธ.ค. 2562 pพ.ย. 2562 pต.ค. 2562 pก.ย. 2562 pส.ค. 2562 pก.ค. 2562 p
1จำแนกตามผู้ถือครอง      
2พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1/793,103771,887761,987757,487741,317744,037
3  รัฐบาลค้ำประกัน473,326457,110458,110452,110453,260458,380
4     ผู้ถือครองโดย :      
5           ธนาคารแห่งประเทศไทย92,63193,39997,03095,04392,99299,955
6           สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน64,37559,82457,44954,06958,60757,142
7           สถาบันการเงินอื่น190,844184,555184,114183,442180,970179,802
8           รัฐบาลกลาง95,79789,91090,05090,08791,22291,916
9           รัฐบาลท้องถิ่น000000
10           ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน1,108851896896896891
11           รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน000000
12           ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร28,53128,53128,53128,53328,53328,635
13           ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ404040404040
14  รัฐบาลไม่ค้ำประกัน319,777314,777303,877305,377288,057285,657
15     ผู้ถือครองโดย :      
16           ธนาคารแห่งประเทศไทย000000
17           สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน86,35282,36272,59073,71869,30570,430
18           สถาบันการเงินอื่น162,870161,920160,653161,051150,790144,841
19           รัฐบาลกลาง69,78669,78669,91669,92467,26069,660
20           รัฐบาลท้องถิ่น000000
21           ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน470410424384384417
22           รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน000000
23           ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร300300293300318309
24           ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ000000
25เงินกู้ 2/269,066282,943283,157290,153286,801280,325
26           ธนาคารแห่งประเทศไทย000000
27           สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน269,066282,943283,157290,153286,801280,325
28รวมทั้งสิ้น1,062,1691,054,8301,045,1441,047,6401,028,1181,024,362
29จำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน      
30สถาบันการเงิน508,269503,436504,011507,103495,837498,038
31           หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน333,821333,821333,821335,821334,565336,565
32           หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน174,448169,615170,190171,282161,272161,473
33ไม่ใช่สถาบันการเงิน553,900551,394541,134540,537532,281526,324
34           หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน341,581339,945340,534338,684336,193335,620
35           หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน212,319211,449200,599201,853196,089190,704
36รวมทั้งสิ้น1,062,1691,054,8301,045,1441,047,6401,028,1181,024,362

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
4. ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
หมายเหตุ:
1/ ยอดคงค้างพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เริ่มตั้งแต่ปี 2528 (รวมพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน)
2/ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ ที่กู้จาก ธปท. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย