FI_CB_055 ปริมาณธุรกรรม Interest Rate Swap สกุลเงินต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามประเภทคู่สัญญา 1/
ผู้จัดการบริการ กิ่งนภา (0-2356-7328) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2565 09:01 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  มิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 pเม.ย. 2565 pมี.ค. 2565 pก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1ปริมาณธุรกรรมกับลูกค้าในประเทศ27114217412913068
2      <= 1 ปี      
3      > 1- 5 ปี12144167113 68
4      > 5 - 10 ปี15075216100 
5      > 10 ปี 235 30 
6ปริมาณธุรกรรมกับลูกค้าต่างประเทศ6,8765,0515,5907,8564,7433,125
7      <= 1 ปี3,2913,0704,1914,7763,085250
8      > 1- 5 ปี2,6421,0917152,3508312,159
9      > 5 - 10 ปี685685326498626654
10      > 10 ปี25720535823220162
11รวมปริมาณธุรกรรมกับลูกค้า7,1465,1935,7657,9854,8733,194
12      <= 1 ปี3,2913,0704,1914,7763,085250
13      > 1- 5 ปี2,7631,1358822,4638312,227
14      > 5 - 10 ปี835760328514726654
15      > 10 ปี25722836323223162
16ปริมาณธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาต 2/495536816487400308
17      <= 1 ปี  677337200 
18      > 1- 5 ปี200213116150150308
19      > 5 - 10 ปี2752736 50 
20      > 10 ปี205017   

หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลแสดงจำนวนเงินตามสัญญา (Notional Amount) ที่ธนาคารพาณิชย์ส่งให้ ธปท.
2/ คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลรับอนุญาตจะปรับลด Notional Amount ลง 50 % เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล