FM_RT_008 ปริมาณธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย และยอดคงค้าง การกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ย้อนหลัง)
ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) อัจฉรา (0-2356-7401)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 11 ส.ค. 2565 10:00   
  10 ส.ค. 2565 09 ส.ค. 2565 08 ส.ค. 2565 05 ส.ค. 2565 04 ส.ค. 2565 03 ส.ค. 2565
1ปริมาณธุรกรรม (ล้านบาท)      
2     ข้ามคืน78,26968,71259,08246,54941,53748,139
3     TOM / Next      
4     Overnight Forward Start 1/      
5     ทวงถาม      
6ยอดรวม -ประเภทไม่มีระยะเวลา78,26968,71259,08246,54941,53748,139
7     ต่ำกว่า 1 เดือน15,000 15,2503,6004,3008,100
8     1 เดือน      
9     2 เดือน      
10     3 เดือน      
11     6 เดือน      
12     9 เดือน      
13     12 เดือน      
14ยอดรวม -ประเภทมีระยะเวลา15,000 15,2503,6004,3008,100
15อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ข้ามคืน      
16     ค่าต่ำสุด0.650000.400000.400000.400000.400000.40000
17     ค่าสูงสุด0.760000.510000.500000.500000.498000.50000
18     Mode0.650000.400000.400000.400000.400000.40000
19     Weighted Average0.718320.473680.470070.462810.461050.46566
20อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--TOM / Next      
21     ค่าต่ำสุด      
22     ค่าสูงสุด      
23     Mode      
24     Weighted Average      
25อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--Overnight Forward Start 1/      
26   ค่าต่ำสุด      
27   ค่าสูงสุด      
28   Mode      
29   Weighted Average      
30อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ทวงถาม      
31     ค่าต่ำสุด      
32     ค่าสูงสุด      
33     Mode      
34     Weighted Average      
35อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลาต่ำกว่า 1 เดือน      
36     ค่าต่ำสุด0.74000 0.490000.490000.490000.48000
37     ค่าสูงสุด0.74900 0.500000.499000.495000.50000
38     Mode0.74500 0.49000n.a.0.490000.50000
39     Weighted Average0.74450 0.493430.495830.492150.49730
40อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 1 เดือน      
41     ค่าต่ำสุด      
42     ค่าสูงสุด      
43     Mode      
44     Weighted Average      
45อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 2 เดือน      
46     ค่าต่ำสุด      
47     ค่าสูงสุด      
48     Mode      
49     Weighted Average      
50อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 3 เดือน      
51     ค่าต่ำสุด      
52     ค่าสูงสุด      
53     Mode      
54     Weighted Average      
55อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 6 เดือน      
56     ค่าต่ำสุด      
57     ค่าสูงสุด      
58     Mode      
59     Weighted Average      
60อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 9 เดือน      
61     ค่าต่ำสุด      
62     ค่าสูงสุด      
63     Mode      
64     Weighted Average      
65อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)--ระยะเวลา 12 เดือน      
66     ค่าต่ำสุด      
67     ค่าสูงสุด      
68     Mode      
69     Weighted Average      
70ยอดคงค้าง (ล้านบาท) (Original Maturity)      
71     ข้ามคืน78,26968,71259,08246,54941,53748,139
72     TOM / Next      
73     Overnight Forward Start 1/      
74     ทวงถาม      
75     ต่ำกว่า 1 เดือน15,00029,30035,70047,41049,46048,810
76     1 เดือน1,7001,7001,7001,7001,7001,700
77     2 เดือน3,7004,0004,0004,0004,0004,000
78     3 เดือน5,0505,0505,5505,5507,7507,750
79     6 เดือน1,1001,1001,1001,1001,1001,100
80     9 เดือน      
81     12 เดือน      
82ยอดรวม104,819109,862107,132106,309105,547111,499
83ยอดคงค้าง (ล้านบาท) (Remaining Maturity)      
84     ข้ามคืน78,26968,71259,08246,54941,53748,139
85     TOM / Next      
86     Overnight Forward Start 1/      
87     ทวงถาม      
88     ต่ำกว่า 1 เดือน19,20033,80040,70049,21053,46052,810
89     1 เดือน1,0001,0001,0004,2003,8003,800
90     2 เดือน5,3505,3505,3505,3505,7505,750
91     3 เดือน1,0001,0001,0001,0001,0001,000
92     6 เดือน      
93     9 เดือน      
94     12 เดือน      
95ยอดรวม104,819109,862107,132106,309105,547111,499

หมายเหตุ:
1/ ธุรกรรม Overnight Forward Start เริ่มรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป