RG_NR_046_S2 ดัชนีราคาผู้บริโภคของภาคเหนือ
ผู้จัดการบริการ ดวงทิพย์ (0-5393-1091) ศรัณยา (0-5393-1147)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 19:23   
  ธ.ค. 2559 พ.ย. 2559 ต.ค. 2559 ก.ย. 2559 ส.ค. 2559 ก.ค. 2559
1รวมดัชนีราคาผู้บริโภคทุกรายการ106.32106.18106.25106.06105.97106.14
2หมวดอาหารและเครื่องดื่ม114.93115.50115.53115.69115.89116.02
3   ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง103.08104.13104.07104.13104.34104.31
4   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ113.23113.52113.83114.00114.27114.39
5   เนื้อสัตว์111.66112.35112.94113.41114.18114.60
6   เป็ด ไก่101.98101.87102.42102.20101.52100.47
7   ปลาและสัตว์น้ำ120.48120.32120.09119.98119.94120.11
8   ไข่และผลิตภัณฑ์นม106.75108.51109.21110.48110.27109.65
9   ผักและผลไม้123.58125.87125.28125.43126.59127.75
10   เครื่องประกอบอาหาร110.62109.94109.95110.47110.17109.97
11   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์105.90105.75105.92105.56105.34105.38
12   อาหารสำเร็จรูป119.99120.00119.97119.98119.98119.98
13   อาหารบริโภค-ในบ้าน122.42122.42122.37122.37122.37122.37
14   อาหารบริโภค-นอกบ้าน115.81115.83115.83115.88115.88115.88
15หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า102.95102.95102.94102.94102.94102.94
16หมวดเคหสถาน104.75104.76104.72104.66104.63104.62
17หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล105.10104.96105.09104.90104.96104.89
18หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร95.4794.1494.3993.5092.8693.40
19   ค่าโดยสารสาธารณะ101.25101.25101.25101.25101.25101.25
20   ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง93.2991.3791.7290.4489.5290.30
21   การสื่อสาร99.7299.7299.7499.7499.7499.74
22หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา102.52102.45102.45102.45102.45102.45
23หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์135.02135.02135.02135.02135.02135.02
24หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม101.37100.83100.93100.54100.29100.49
25   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน105.02104.66104.88104.35104.11104.69
26   อาหารสด113.22114.32114.37114.63115.05115.29
27   พลังงาน92.6089.8890.3888.5687.2788.37
28ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน106.94106.90106.90106.87106.85106.83

ที่มา:
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์