FM_DS_014 ยอดคงค้างพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำแนกตามกลุ่มผู้ถือ
ผู้จัดการบริการ เสาวณี (0-2356-7258) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 20 ก.ค. 2565 08:00 (หน่วย: ล้านบาท)  
  มิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1ธนาคารแห่งประเทศไทย0.0000.0000.0000.0000.0000.000
2สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน0.0000.0000.0000.0000.0000.000
3สถาบันการเงินอื่น0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน0.0000.0000.0000.0000.0000.000
5รัฐบาลกลาง0.0000.0000.0000.0000.0000.000
6รัฐบาลท้องถิ่น0.0000.0000.0000.0000.0000.000
7รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน0.0000.0000.0000.0000.0000.000
8ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร0.0000.0000.0000.0000.0000.000
9ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ0.0000.0000.0000.0000.0000.000
10  รวม0.0000.0000.0000.0000.0000.000

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
3. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
4. นายหน้าค้าหลักทรัพย์