EC_RL_014_S1_CR ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจำแนกตามอุตสาหกรรม ในภาคกลาง
ผู้จัดการบริการ กิตติพงษ์ (0-2283-5170) ศศิธร (0-2283-5644)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 27 ก.พ. 2563 15:31 (หน่วย : บาท/เดือน)  
  ธ.ค. 2553 พ.ย. 2553 ต.ค. 2553 ก.ย. 2553 ส.ค. 2553 ก.ค. 2553
11. ยอดรวม9,526.129,169.069,216.070.009,205.749,380.05
2     เอกชน8,197.208,068.838,208.350.008,103.438,179.40
3     รัฐ17,135.6816,515.7415,528.030.0016,471.1016,412.57
42. ภาคเกษตรกรรม4,885.574,925.194,868.630.004,739.544,929.29
5     เอกชน4,761.834,817.714,705.450.004,641.104,735.53
6     รัฐ8,363.9612,330.769,252.090.009,933.3810,558.15
7   2.1 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้4,847.054,877.874,663.220.004,673.544,799.02
8          เอกชน4,712.304,761.894,470.300.004,565.874,577.16
9          รัฐ8,370.0012,330.769,607.590.009,933.3810,558.15
10   2.2 การประมง5,372.145,590.516,476.880.005,580.076,065.00
11          เอกชน5,366.215,590.516,518.920.005,580.076,065.00
12          รัฐ7,400.000.004,680.000.000.000.00
133. ภาคนอกเกษตรกรรม10,104.699,569.569,644.810.009,662.189,828.07
14     เอกชน8,691.308,420.988,599.120.008,508.788,577.02
15     รัฐ17,366.2616,555.7615,678.420.0016,557.8216,537.35
16   3.1 เหมืองแร่และย่อยหิน7,565.876,399.909,974.660.007,712.915,326.43
17          เอกชน7,565.876,399.905,087.380.007,712.915,326.43
18          รัฐ0.000.0040,000.000.000.000.00
19   3.2 การผลิต8,239.998,159.498,676.990.008,242.248,433.03
20          เอกชน8,227.338,106.028,649.910.008,229.088,402.93
21          รัฐ21,243.1821,094.0820,800.960.0017,407.0918,976.53
22   3.3 การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา21,645.5818,452.4217,882.110.0026,024.5618,404.53
23          เอกชน12,689.3512,692.8823,644.940.005,573.5813,349.37
24          รัฐ22,427.2219,361.6517,554.950.0028,129.1318,751.59
25   3.4 การก่อสร้าง8,232.407,522.647,732.650.007,530.598,032.73
26          เอกชน7,649.547,506.817,676.710.007,539.667,998.55
27          รัฐ22,495.328,843.7810,807.160.007,022.459,801.11
28   3.5 การค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อมยานพาหนะและของใช้8,338.618,856.308,239.140.008,997.827,615.81
29          เอกชน8,337.758,856.518,236.730.009,010.727,607.52
30          รัฐ13,640.007,200.0020,000.000.004,600.0013,000.00
31   3.6 โรงแรม และภัตตาคาร7,352.517,005.856,297.700.007,566.566,375.92
32          เอกชน7,352.517,005.856,297.700.007,566.566,375.92
33          รัฐ0.000.000.000.000.000.00
34   3.7 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม15,128.9814,390.1512,126.690.0013,165.4815,150.50
35          เอกชน11,717.6010,357.8510,232.770.009,386.5110,683.68
36          รัฐ25,220.9030,282.7320,048.590.0029,691.6027,146.15
37   3.8 การเงินการธนาคาร19,687.2519,576.5620,118.140.0017,833.9720,076.25
38          เอกชน20,207.6219,884.4419,466.400.0017,271.5018,825.80
39          รัฐ17,552.3016,459.9424,258.010.0021,723.3624,404.00
40   3.9 การค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจอื่นๆ11,998.679,397.0710,610.900.0010,519.1311,006.91
41          เอกชน11,419.678,905.8910,507.480.0010,539.5210,854.58
42          รัฐ20,403.3314,978.4712,929.350.009,959.2512,739.54
43   3.10 การบริหารราชการแผ่นดิน14,822.3413,443.1314,323.990.0014,469.0914,112.22
44          เอกชน0.000.000.000.000.000.00
45          รัฐ14,822.3413,443.1314,323.990.0014,469.0914,112.22
46   3.11 การศึกษา18,847.0117,955.1216,528.750.0017,478.5517,790.62
47          เอกชน13,508.3311,170.189,718.950.0012,450.6414,298.88
48          รัฐ20,146.6119,704.1217,878.220.0019,035.1119,481.77
49   3.12 การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์14,453.5113,390.2912,852.690.0010,786.3713,257.93
50          เอกชน11,977.3310,718.339,357.520.008,580.828,995.66
51          รัฐ14,994.9615,005.0714,037.380.0011,848.9914,472.60
52   3.13 การบริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล8,339.836,841.376,221.180.007,265.947,669.24
53          เอกชน8,455.806,824.315,631.650.007,293.727,693.21
54          รัฐ7,475.206,976.4510,850.410.006,988.107,256.48
55   3.14 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล5,983.435,598.265,074.130.004,807.115,440.43
56          เอกชน5,983.435,598.265,074.130.004,807.115,440.43
57          รัฐ0.000.000.000.000.000.00
58   3.15 องค์กรระหว่างประเทศ0.000.000.000.000.000.00
59          เอกชน0.000.000.000.000.000.00
60          รัฐ0.000.000.000.000.000.00
61   3.16 ไม่ทราบ11,334.1413,796.339,395.670.0013,127.0913,604.12
62          เอกชน11,334.1413,796.339,395.670.0012,734.8013,604.12
63          รัฐ0.000.000.000.0015,000.000.00

ที่มา:
สำนักงานสถิติแห่งชาติ