EC_EI_025_S2 ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 1/
ผู้จัดการบริการ จิตติมา (0-2356-7325 ) กริช (0-2283-5165)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 01 ส.ค. 2565 11:25 (ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)  
  มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1สินค้าอุปโภคบริโภค      
2   ดัชนีราคา118.10117.89117.15116.03114.90114.35
3   ดัชนีมูลค่า165.26169.41161.04164.74161.93162.44
4   ดัชนีปริมาณ140.26144.00137.98142.10140.95141.38
5วัตถุดิบ      
6   ดัชนีราคา113.78113.57111.54112.00105.98103.37
7   ดัชนีมูลค่า152.34135.70131.64135.75123.94115.85
8   ดัชนีปริมาณ134.72120.49120.44122.99116.36108.76
9สินค้าทุน      
10   ดัชนีราคา110.59110.83110.46110.12109.83109.24
11   ดัชนีมูลค่า101.3993.8096.5092.5391.7794.08
12   ดัชนีปริมาณ91.6684.7087.3784.0483.7385.78
13รวม      
14   ดัชนีราคา108.78108.36107.21107.02102.92101.00
15   ดัชนีมูลค่า131.07123.00116.55116.58112.57106.55
16   ดัชนีปริมาณ121.01113.80107.88109.59109.02104.39

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ - ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน
- ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100
- ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์