FM_FT_002 ปริมาณธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Turnover)
ผู้จัดการบริการ ปิยาภา (0-2356-7724) กิตติพงษ์ (0-2283-5119)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 29 พ.ย. 2562 14:30 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  ต.ค. 2562 pก.ย. 2562 pส.ค. 2562 ก.ค. 2562 มิ.ย. 2562 พ.ค. 2562
1ปริมาณซื้อขายรวม267,835272,747302,213300,201257,047272,653
2ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน12,75412,98714,39114,29512,85213,632

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย