FI_AM_002 รายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (2546-2553)
ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) ณัฐนิช (0-2283-5197)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 04 มี.ค. 2563 13:58 (หน่วย: ล้านบาท)  
  Q4/2553 Q3/2553 Q2/2553 Q1/2553 Q4/2552 Q3/2552
11. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล7131,6031,1181,7779372,758
2    1.1 เงินลงทุนในลูกหนี้2647455841,1647561,050
3    1.2 เงินให้สินเชื่อ344691396498212913
4    1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์246059202657
5    1.4 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย52756689-36697
6    1.5 เงินฝากสถาบันการเงิน3131127-2141
72. ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม406479418490332654
8    2.1 ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย406479399410332654
9    2.2 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน00208000
103. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-385-1,50438571630-876
114. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย6,6693,0641,4222,6153,0292,133
12    4.1 ค่าธรรมเนียมและบริการ4314810
13    4.2 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการรับบริหารสินทรัพย์000000
14    4.3 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต36237-81432653
15    4.4 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์121303170-229153
16    4.5 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในลูกหนี้6248959626431,460483
17    4.6 กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย1,0689026671,4891,386932
18    4.7 รายได้อื่น4,816996-203166378502
195. ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย1,1791,3151,0929573722,697
20    5.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน653462356369504470
21          จำนวนพนักงาน (คน)1,9071,9071,8931,8871,8721,871
22    5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์89185898856125
23    5.3 ค่าภาษีอากร19313511776172117
24    5.4 ค่าธรรมเนียมในการบริหารสินทรัพย์417055644075
25    5.5 ค่าธรรมเนียมและบริการ436340373161
26    5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ-22296335
27          จำนวนกรรมการ (คน)868575757371
28    5.7 ค่าใช้จ่ายอื่น182371430319-4351,845
296. กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และก่อนรายการพิเศษ6,1834,3776442,8752,6322,416
307. ภาษีเงินได้1,74415026334175107
318. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ4,4394,2276182,5402,4582,308
329. รายการพิเศษ000000
3310. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ4,4394,2276182,5402,4582,308
34จำนวนบริษัท202019191919

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย