FI_AM_002_S2 รายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) ณัฐนิช (0-2283-5197)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 04 มี.ค. 2563 13:58 (หน่วย: ล้านบาท)  
  Q4/2562 pQ3/2562 rQ2/2562 rQ1/2562 rQ4/2561 rQ3/2561 r
11. รายได้ดอกเบี้ย3,6134,5302,0061,7132,6552,071
2    1.1 เงินลงทุนในลูกหนี้5961,5149126421,124760
3    1.2 เงินให้สินเชื่อ2,9322,9231,0531,0241,4761,248
4    1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์14200123
5    1.4 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย000000
6    1.5 เงินฝากสถาบันการเงิน374222232031
7    1.6 อื่น ๆ343119243329
82. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย1,0671,263481923800986
9    2.1 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม1,0441,240467906807952
10    2.2 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน143686
11    2.3 อื่น ๆ21181212-1528
123. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ2,5463,2671,5257901,8551,085
134. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ877127353535
14    4.1 ค่าธรรมเนียมและบริการ272014171622
15    4.2 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการรับบริหารสินทรัพย์595113181914
165. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ3216410314195108
17    5.1 ค่าธรรมเนียมในการบริหารสินทรัพย์342630201513
18    5.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ-1139721218194
196. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ54-94-76-106-60-73
207. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ102101
218. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์-9297-3595891536
229. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในลูกหนี้1,1091,019-2,9304,4523,5361,200
2310. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายทรัพย์สินรอการขาย2,1751,2779609531,4411,541
2411. รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ70482257204429524
2512. รวมรายได้จากการดำเนินงาน5,8626,048-6206,8847,3544,285
2613. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ2,6072,0637841,8511,6081,738
27      13.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน1,0481,0892978261,021743
28               จำนวนพนักงาน (คน)3,4433,3653,4273,3093,1583,073
29      13.2 ค่าตอบแทนกรรมการ1696898
30               จำนวนกรรมการ (คน)208205210209207197
31      13.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์11312658108113105
32      13.4 ค่าภาษีอากร308253-8382276226
33      13.5 ค่าใช้จ่ายอื่น1,123585432527189656
3414. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า-21-668614210455-72
3515. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้3,2754,653-2,0194,8225,2912,619
3616. ภาษีเงินได้-4243498032738792
3717. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ3,6994,303-2,0984,4964,9032,527
38จำนวนบริษัท616161605755

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย