EC_XT_033_S2 บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย จำแนกตามประเภทเงินทุน (ดอลลาร์ สรอ.)
ผู้จัดการบริการ เมธินี (0-2283-5653) ขวัญเรือน (0-2356-7419)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 31 มี.ค. 2563 14:35 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  Q4/2562 pQ3/2562 pQ2/2562 pQ1/2562 pQ4/2561 pQ3/2561
1สินทรัพย์530,586.44517,228.37510,880.34497,896.77482,715.16480,481.64
2   เงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ151,830.18149,580.65144,625.86139,519.82135,920.15136,552.48
3      เงินลงทุนในตราสารทุน86,094.6485,945.8885,014.7880,840.0978,258.5280,787.02
4         รัฐบาล24.0024.0024.0024.0024.0024.00
5         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/3,475.493,401.243,489.223,428.813,356.073,303.25
6         ภาคอื่น ๆ 2/82,595.1482,520.6281,501.5577,387.2674,878.4377,459.76
7      เงินลงทุนอื่น ๆ65,735.5363,634.7659,611.0758,679.7357,661.6355,765.45
8         ภาคอื่น ๆ 2/65,735.5363,634.7659,611.0758,679.7357,661.6355,765.45
9   เงินลงทุนในหลักทรัพย์63,985.6559,495.1456,516.7755,970.0551,568.9353,186.01
10      ตราสารทุน 3/31,952.3429,877.5728,687.5228,029.5925,908.0228,643.25
11         รัฐบาล16.4115.2319.4212.5513.7613.20
12         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/1,594.161,778.071,885.161,732.441,552.071,295.01
13         ภาคอื่น ๆ 2/30,341.7628,084.2626,782.9226,284.6024,342.1827,335.03
14      ตราสารหนี้32,033.3129,617.5727,829.2527,940.4525,660.9124,542.75
15         รัฐบาล1,014.28470.941,215.432,461.802,367.642,461.13
16         ธนาคารแห่งประเทศไทย39.5944.3648.4845.4745.5545.70
17         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/8,765.218,403.307,061.766,767.675,291.634,941.91
18         ภาคอื่น ๆ 2/22,214.2220,698.9519,503.5618,665.5117,956.0617,094.00
19   ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน2,848.373,288.312,726.802,307.632,633.842,766.26
20   เงินลงทุนอื่น ๆ87,595.5684,333.5691,202.4987,916.2186,951.1583,519.82
21      สินเชื่อการค้า22,930.5222,918.4422,611.7622,362.7022,084.9122,813.11
22      เงินกู้18,171.8917,048.6317,727.7718,480.0918,834.5018,146.92
23         รัฐบาล397.13385.38309.53298.49292.01291.88
24         ธนาคารแห่งประเทศไทย0.000.000.000.000.000.00
25         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/17,565.7616,459.7317,234.6318,005.6318,424.6417,761.57
26         ภาคอื่น ๆ 2/208.98203.52183.60175.96117.8593.46
27      เงินสดและเงินฝาก42,660.0940,754.2446,548.1943,126.3942,813.3736,972.95
28         รัฐบาล46.37530.4429.4128.2916.9634.65
29         ธนาคารแห่งประเทศไทย0.000.000.000.000.000.00
30         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/17,276.4715,156.2216,753.4714,891.6919,008.3915,009.88
31         ภาคอื่น ๆ 2/25,337.2525,067.5829,765.2928,206.4023,788.0021,928.41
32      สินทรัพย์อื่น ๆ3,833.053,612.244,314.763,947.013,218.355,586.83
33         รัฐบาล0.000.000.000.000.000.00
34         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/1,766.641,595.841,520.301,569.361,019.181,334.77
35         ภาคอื่น ๆ 2/2,066.412,016.392,794.462,377.652,199.164,252.05
36   เงินสำรองระหว่างประเทศ224,326.66220,530.69215,808.41212,183.04205,641.07204,457.06
37      ทองคำ7,505.207,281.906,971.536,390.786,344.635,895.90
38      สิทธิพิเศษถอนเงิน1,369.431,344.271,369.811,365.641,365.891,368.02
39      สินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ878.78828.15845.51849.13900.06776.51
40      สินทรัพย์ต่างประเทศ213,908.25210,429.37205,996.64202,948.54196,415.34195,816.27
41      สิทธิเรียกร้องอื่น ๆ665.00647.00624.90628.93615.13600.34
42หนี้สิน540,322.33536,726.50539,492.79514,699.07494,042.39503,977.02
43   เงินลงทุนโดยตรงในไทย268,804.85266,077.21260,623.44248,013.81238,619.56239,020.75
44      เงินลงทุนในตราสารทุน249,562.08246,823.57243,533.14230,872.55221,326.70221,125.34
45         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/25,958.7328,035.9228,832.3127,769.8827,483.5227,440.22
46         ภาคอื่น ๆ 2/223,603.35218,787.65214,700.82203,102.66193,843.18193,685.11
47      เงินลงทุนอื่น ๆ19,242.7619,253.6417,090.3017,141.2617,292.8617,895.41
48         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/0.000.000.000.000.000.00
49         ภาคอื่น ๆ 2/19,242.7619,253.6417,090.3017,141.2617,292.8617,895.41
50   เงินลงทุนในหลักทรัพย์163,701.63166,496.75174,505.81162,121.26153,125.92163,955.32
51      ตราสารทุน 3/114,144.09118,116.92125,698.22116,494.21107,532.00120,948.74
52         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/20,693.0721,092.9025,116.2724,834.7424,624.7927,712.69
53         ภาคอื่น ๆ 2/93,451.0197,024.01100,581.9491,659.4682,907.2093,236.04
54      ตราสารหนี้49,557.5448,379.8248,807.5845,627.0545,593.9143,006.58
55         รัฐบาล31,526.9431,331.7730,307.0028,638.9328,300.7325,607.18
56         ธนาคารแห่งประเทศไทย2,444.882,755.284,293.452,773.163,418.844,447.45
57         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/1,474.681,244.841,190.63863.53854.03467.66
58         ภาคอื่น ๆ 2/14,111.0213,047.9213,016.4913,351.4113,020.2812,484.27
59   ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน4,553.144,605.173,543.052,836.932,807.552,915.21
60   เงินลงทุนอื่น ๆ103,262.6999,547.36100,820.47101,727.0599,489.3498,085.72
61      สินเชื่อการค้า18,937.9018,685.5220,025.7520,544.1120,544.3721,260.57
62      เงินกู้75,046.6571,760.1071,544.2873,138.3871,515.6368,797.94
63         รัฐบาล2,700.982,636.392,655.622,580.612,621.352,546.63
64         ธนาคารแห่งประเทศไทย0.000.000.000.000.000.00
65         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/28,835.5127,927.0028,043.9430,277.6130,144.3628,936.70
66         ภาคอื่น ๆ 2/43,510.1541,196.7140,844.7140,280.1538,749.9037,314.60
67      เงินสดและเงินฝาก5,277.095,047.975,152.854,498.064,183.714,340.34
68         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/5,277.095,047.975,152.854,498.064,183.714,340.34
69         ภาคอื่น ๆ 2/0.000.000.000.000.000.00
70      หนี้สินอื่น ๆ4,001.044,053.754,097.583,546.493,245.623,686.85
71         รัฐบาล0.000.000.000.000.000.00
72         ธนาคารแห่งประเทศไทย 4/1,344.771,322.881,351.001,349.111,350.451,354.88
73         สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 1/2,060.362,205.332,217.771,922.851,629.952,125.21
74         ภาคอื่น ๆ 2/595.89525.54528.80274.51265.22206.75
75ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศสุทธิ-9,735.88-19,498.12-28,612.45-16,802.29-11,327.22-23,495.37

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์รวมกิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก
2/ ภาคอื่น ๆ ประกอบด้วย สถาบันการเงินอื่น ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน
3/ นับตั้งแต่ปี 2551 ได้เปลี่ยนวิธีตีราคาจาก " วิธีทุน " เป็น " วิธีราคาตลาด " เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4/ รวมสิทธิพิเศษถอนเงินที่ได้รับจัดสรร