EC_XT_062 บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ดอลลาร์ สรอ.)
ผู้จัดการบริการ เมธินี (0-2283-5653) ขวัญเรือน (0-2356-7419)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 31 มี.ค. 2563 14:40 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  Q4/2562 pQ3/2562 pQ2/2562 pQ1/2562 pQ4/2561 pQ3/2561
1ฐานะการลงทุนสุทธิ 1/-9,735.88-19,498.12-28,612.45-16,802.29-11,327.22-23,495.37
2   ภาครัฐบาล-32,640.72-32,453.15-31,364.80-28,394.39-28,207.70-25,328.93
3   ธนาคารแห่งประเทศไทย220,576.59216,496.89210,212.44208,106.23200,917.32198,700.42
4   ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 2/-33,584.03-38,423.69-42,217.65-43,154.87-39,353.45-46,385.44
5   ภาคอื่น ๆ 3/-164,087.72-165,118.16-165,242.43-153,359.25-144,683.40-150,481.42
6สินทรัพย์ต่างประเทศ530,586.44517,228.37510,880.34497,896.77482,715.16480,481.64
7   ภาครัฐบาล1,587.201,515.011,597.812,825.152,714.392,824.89
8   ธนาคารแห่งประเทศไทย224,366.25220,575.05215,856.89212,228.52205,686.62204,502.76
9   ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 2/53,273.5350,069.0650,657.3448,694.5851,252.2546,395.79
10   ภาคอื่น ๆ 3/251,359.44245,069.24242,768.28234,148.52223,061.88226,758.18
11หนี้สินต่างประเทศ540,322.33536,726.50539,492.79514,699.07494,042.39503,977.02
12   ภาครัฐบาล34,227.9333,968.1632,962.6231,219.5530,922.0928,153.82
13   ธนาคารแห่งประเทศไทย3,789.664,078.165,644.454,122.284,769.295,802.33
14   ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 2/86,857.5788,492.7692,874.9991,849.4590,605.7092,781.24
15   ภาคอื่น ๆ 3/415,447.16410,187.41408,010.71387,507.77367,745.28377,239.61

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ฐานะการลงทุนสุทธิ = สินทรัพย์ต่างประเทศ - หนี้สินต่างประเทศ
2/ ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์รวมกิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก
3/ ภาคอื่น ๆ ประกอบด้วย สถาบันการเงินอื่น ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน