EC_XT_062 บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ดอลลาร์ สรอ.)
ผู้จัดการบริการ วิศวนันท์ (0-2283-5637) กริช (0-2283-5165)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2563 19:13 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  Q2/2563 pQ1/2563 pQ4/2562 pQ3/2562 pQ2/2562 pQ1/2562 p
1ฐานะการลงทุนสุทธิ 1/42,409.0972,956.361,636.45-11,302.55-20,962.16-8,951.63
2   ภาครัฐบาล-29,281.92-20,116.01-25,051.43-31,707.03-30,031.60-27,293.41
3   ธนาคารแห่งประเทศไทย238,411.45223,956.31220,575.13216,495.45210,194.94208,089.32
4   ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 2/-21,113.61-19,219.65-33,611.35-38,425.35-42,217.65-43,154.87
5   ภาคอื่น ๆ 3/-145,606.82-111,664.28-160,275.89-157,665.61-158,907.85-146,592.66
6สินทรัพย์ต่างประเทศ548,002.94541,332.27545,160.64525,421.94519,604.20506,576.17
7   ภาครัฐบาล1,781.769,623.619,176.492,261.132,931.023,926.13
8   ธนาคารแห่งประเทศไทย241,624.19226,505.77224,366.25220,575.05215,856.89212,228.52
9   ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 2/58,148.2357,959.3953,274.0650,067.0150,657.3448,694.58
10   ภาคอื่น ๆ 3/246,448.74247,243.48258,343.83252,518.74250,158.93241,726.93
11หนี้สินต่างประเทศ505,593.84468,375.91543,524.19536,724.50540,566.37515,527.80
12   ภาครัฐบาล31,063.6829,739.6334,227.9333,968.1632,962.6231,219.55
13   ธนาคารแห่งประเทศไทย3,212.742,549.453,791.124,079.605,661.954,139.19
14   ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 2/79,261.8477,179.0486,885.4188,492.3692,874.9991,849.45
15   ภาคอื่น ๆ 3/392,055.57358,907.76418,619.72410,184.36409,066.79388,319.59

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ฐานะการลงทุนสุทธิ = สินทรัพย์ต่างประเทศ - หนี้สินต่างประเทศ
2/ ภาคสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์รวมกิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก
3/ ภาคอื่น ๆ ประกอบด้วย สถาบันการเงินอื่น ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการครัวเรือน