EC_EI_003_S2 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,563)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 27 ก.ค. 2565 14:30   
  มิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 rเม.ย. 2565 rมี.ค. 2565 rก.พ. 2565 rม.ค. 2565 r
1ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 1/135.24134.08148.11144.97129.75141.58
2   ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน 2/117.46120.55121.45131.91116.33128.50
3     ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล159.91171.23171.76159.80154.88178.02
4     ดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน171.59181.05176.37170.11142.51144.95
5   ดัชนีการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทน 3/114.83107.21101.47114.70104.00111.77
6     ดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน105.02100.8495.11111.7799.89100.49
7     ดัชนีปริมาณการนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม221.12212.17184.29209.64182.52221.77
8   ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าคงทน 4/117.34116.93111.89131.95111.62110.51
9     ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (คัน)34,525.0030,378.0030,239.0041,513.0036,650.0031,297.00
10     ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (คัน)30,654.0031,595.0030,888.0042,600.0035,197.0035,822.00
11     ยอดขายรถจักรยานยนต์ (คัน)192,276.00178,590.00134,512.00169,628.00163,052.00158,920.00
12   ดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการ 5/148.84139.78169.85147.94134.71148.04
13     ดัชนียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง89.8288.9289.91101.4293.3686.59
14     ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร83.3686.7894.6896.0390.4978.64
15   ดัชนีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6/67.3334.0022.6630.1326.4530.99
16ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (ปรับฤดูกาล) 1/142.24142.46141.05136.97137.93139.07
17   ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทน (ปรับฤดูกาล) 2/121.37121.32121.43120.20119.89121.65
18     ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล)164.12174.77170.36157.05168.41173.28
19     ดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน (ปรับฤดูกาล)156.61155.53160.30165.42167.89169.65
20   ดัชนีการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทน (ปรับฤดูกาล) 3/113.02112.82111.79111.80111.24110.84
21     ดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน (ปรับฤดูกาล)103.95101.76104.76101.51102.98102.66
22     ดัชนีปริมาณการนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม (ปรับฤดูกาล)218.62214.86197.07204.94197.06195.71
23   ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าคงทน (ปรับฤดูกาล) 4/128.41130.88128.23131.93136.24137.09
24     ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (คัน) (ปรับฤดูกาล)35,065.7532,783.9134,078.8237,154.5738,425.9436,054.03
25     ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (คัน) (ปรับฤดูกาล)31,545.5234,274.6033,169.6834,982.6536,685.1238,936.65
26     ยอดขายรถจักรยานยนต์ (คัน) (ปรับฤดูกาล)163,442.33163,968.66150,624.88151,641.23164,680.54158,129.85
27   ดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการ (ปรับฤดูกาล) 5/160.89157.16151.48143.05144.88145.69
28     ดัชนียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง (ปรับฤดูกาล)97.8992.5089.8587.9889.0583.31
29     ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร (ปรับฤดูกาล)98.2293.9190.4382.0282.1464.38
30   ดัชนีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ปรับฤดูกาล) 6/71.8546.1425.2625.6225.5925.86

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
6. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
7. บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ:
1/ ปรับปีฐานเป็นปี 2553 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2553
2/ สร้างจากข้อมูลดัชนีค้าปลีก Nielsen's FMCG ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน และยอดค้าปลีกหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮออล์และยาสูบ โดยข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท.
3/ สร้างจากข้อมูลยอดค้าปลีกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และปริมาณการนำเข้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ณ ราคาคงที่
4/ สร้างจากข้อมูลดัชนีการจำหน่ายยานยนต์เพื่อการบริโภค ประกอบด้วยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์
5/ ภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และยอดขายภาคบริการคมนาคมขนส่ง โดยข้อมูลเดือนล่าสุดประมาณการโดย ธปท.
6/ มูลค่าการใช้จ่ายจริงสำหรับการท่องเที่ยว (Personal travel) สุทธิของนักท่องเที่ยว และเป็นดัชนีที่ใช้เป็นตัวหักออกจากการใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อคำนวณหาการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนไทย