FI_RT_003_S2 ข้อมูลอื่นๆ ของธนาคารพาณิชย์ไทยเฉลี่ย (Peer Group) 1/ 2/
ผู้จัดการบริการ วันชัย (0-2283-5633) วรรณี (0-2356-7407)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 08 พ.ค. 2563 09:04 (หน่วย: ล้านบาท)  
  Q4/2562   Q3/2562   Q2/2562   Q1/2562   Q4/2561   Q3/2561   
  ธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารขนาดใหญ่ 3/ธนาคารขนาดกลาง 4/ธนาคารขนาดเล็ก 5/เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ไทย
1จำนวนธนาคาร (แห่ง)536145361453614536145361453614
2ข้อมูลอื่น                        
3   เงินให้สินเชื่อ2,249,402696,978190,2231,034,2342,254,386705,068183,7381,034,9692,201,529685,424185,4391,012,6112,221,830679,021191,1911,020,9542,180,637669,782187,7401,002,7842,179,341657,089188,9591,000,123
4   เงินให้สินเชื่อแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง64,89146,5499,13237,06465,3449,3078,14128,82057,5088,0208,01325,69159,9758,2147,78326,51658,1717,7347,30325,56356,4387,1728,08225,157
5   สินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPL)75,80416,6344,77332,68375,86816,9155,27332,98072,04816,6235,52631,66272,62616,5915,47231,83871,13216,1445,31331,14171,18615,3395,68831,148
6   สินทรัพย์จัดชั้นด้อยคุณภาพ85,72218,4045,83037,05785,33118,6716,16237,11781,63318,3616,48035,86682,18218,4806,46536,08180,40518,1976,37135,34680,57517,5226,78235,438
7   สินทรัพย์บวกค่าเผื่อฯ2,906,668890,302265,6911,342,7432,860,929850,082263,0671,316,6642,803,720839,791265,6721,295,1432,803,415825,267264,4881,291,4152,751,408822,116262,2711,271,2152,693,533804,181257,7151,244,750
8   สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (หักภาระรับรอง)2,706,322821,666258,9881,253,6102,685,191815,380259,2881,244,8452,670,858807,960260,6411,238,7162,655,589801,753260,0091,231,6612,608,556777,031247,0981,204,0332,606,189773,659244,9641,201,551
9   สำรองที่กันไว้แล้ว128,89320,5197,37153,589125,03121,4197,84952,608122,78822,0078,11452,046122,81122,9018,17052,270119,43423,0898,17351,105115,78923,1678,58449,996
10   สำรองที่พึงกัน63,30313,6304,19027,32564,27514,1964,46427,91163,45014,4294,66027,75064,05614,6264,59227,97963,11014,4994,57527,60762,51014,1344,95427,477
11   เงินกองทุนชั้นที่ 1302,764122,98330,741147,658303,90787,31530,919140,500292,45283,89130,435135,467286,43480,94529,946132,477284,89780,77731,907132,733282,93280,53531,470131,792
12   เงินกองทุนทั้งสิ้น366,825142,91738,136177,978367,401107,38338,314170,646347,252105,99037,753162,911337,133100,45237,290157,912335,938100,48539,270158,340334,079100,34838,679157,394
13   สินทรัพย์เสี่ยง2,014,746591,008194,845929,7022,000,640547,977189,773913,2692,007,553543,996188,699914,4251,977,817542,711189,503903,8741,964,146539,149188,340897,7301,932,807537,220187,615885,813
14   รายการนอกงบดุล3,568,716675,678917,8581,812,6973,628,320733,978944,2161,857,7743,605,880764,286977,5361,870,5343,617,539904,185990,1121,910,0663,505,640932,563994,1771,877,9253,408,639926,581934,8661,816,581
15   รายได้รวม170,82854,02213,65678,439128,80837,28710,35458,42977,80224,2706,86235,92938,52812,5993,29717,873147,93547,08413,37868,656109,91735,49210,16751,219
16   ค่าใช้จ่ายรวม96,52430,9989,59145,22670,92923,0867,07933,31346,84215,1734,67421,98323,4807,5212,28810,97889,97728,8168,72442,04865,79821,0496,65130,861
17   กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน74,30423,0244,06533,21357,87914,2013,27525,11630,9609,0972,18813,94615,0485,0781,0096,89557,95818,2684,65426,60844,11914,4433,51620,358
18   จำนวนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง)10,1861,8821104,08810,1861,8741034,08410,2121,8781074,09610,2561,8291094,10210,3271,789924,11110,2411,741844,067
19   จำนวนสาขาทั่วไปและจุดให้บริการ 6/9843515445099535256455998355574571,017359604661,029363614711,01936161467
20      สาขาเต็มรูป/สาขาทั่วไป9733495444698435156451987354574531,006358604621,018362614671,01836161467
21      สาขาย่อย/จุดให้บริการ11204111041110411104111041000

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ได้มีการปรับการจัดกลุ่ม Peer ธนาคารไทยใหม่ ตั้งแต่งวดมกราคม 2559 เป็นต้นไป
2/ ธนาคารพาณิชย์ไทย : ไม่รวมธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยและธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ
3/ ธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทั้งระบบ
4/ ธนาคารขนาดกลาง ประกอบด้วยธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ 2.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทั้งระบบ
5/ ธนาคารขนาดเล็ก ประกอบด้วยธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์รวม ธพ.ไทยทั้งระบบ
6/ สาขาทั้วไปและจุดให้บริการ เริ่มข้อมูล ตั้งแต่งวดธันวาคม 2561