EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 31 มี.ค. 2563 14:32   
  ก.พ. 2563 pม.ค. 2563 rธ.ค. 2562 rพ.ย. 2562 rต.ค. 2562 rก.ย. 2562 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ151.33151.11151.69152.22154.37152.69
2อัตราการขยายตัว 1/-0.68-0.98-0.330.183.271.39
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)20,641.5311,065.6614,626.0714,634.6467,446.2119,365.60
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)5,497.255,474.875,541.205,594.425,616.665,327.21
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)101.98104.45106.42102.56103.15102.80
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า50.0451.3351.3252.5454.7853.94
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,340.521,514.141,579.841,590.591,601.491,637.22
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)14,149,840.7014,131,331.1414,118,245.3514,174,445.6114,162,407.7314,117,430.65
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)1.841.561.541.611.681.64

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี