EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 2563 14:37   
  ธ.ค. 2562 pพ.ย. 2562 rต.ค. 2562 rก.ย. 2562 rส.ค. 2562 rก.ค. 2562 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ151.55151.96154.14152.50152.13151.47
2อัตราการขยายตัว 1/-0.170.223.391.571.380.68
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)14,620.7214,629.5267,435.6919,364.2611,739.8815,605.27
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)5,123.344,995.285,089.884,864.135,024.774,112.60
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)106.27102.40103.41103.10104.17105.46
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า51.4752.6254.7453.9454.0154.33
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,579.841,590.591,601.491,637.221,654.921,711.97
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)14,123,739.6814,173,804.0114,161,546.6214,116,418.2314,041,322.4513,918,938.74
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)1.541.611.681.641.691.58

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี