EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ธ.ค. 2562 14:31   
  พ.ย. 2562 pต.ค. 2562 rก.ย. 2562 rส.ค. 2562 rก.ค. 2562 rมิ.ย. 2562 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ152.04154.13152.60152.25151.53151.42
2อัตราการขยายตัว 1/0.353.381.701.520.760.76
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)14,642.3267,483.1419,368.7111,741.1815,605.2110,356.84
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)4,771.644,581.024,737.755,024.774,112.604,848.27
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)102.45103.28103.03104.01105.42103.24
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า52.8155.0254.3354.2854.5155.11
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,590.591,601.491,637.221,654.921,711.971,730.34
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)14,204,940.8414,205,004.7914,129,773.0414,052,653.1013,923,118.8613,855,080.94
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)1.611.681.641.691.581.62

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี