EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2562 14:31   
  ส.ค. 2562 pก.ค. 2562 rมิ.ย. 2562 rพ.ค. 2562 rเม.ย. 2562 rมี.ค. 2562 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ152.19151.98151.67151.50150.74150.92
2อัตราการขยายตัว 1/1.020.930.700.62-0.33-0.22
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)11,736.9315,598.9110,355.8824,016.7110,242.7912,196.62
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)4,416.234,494.754,848.274,443.713,736.904,731.24
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)105.93105.93103.56105.40107.68106.81
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า54.5354.5355.1455.7356.3154.75
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,654.921,711.971,730.341,620.221,673.521,638.65
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)13,991,781.4613,902,803.7813,841,735.0113,806,587.7613,806,299.3713,756,207.75
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)1.691.581.621.441.411.49

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี