EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 29 พ.ค. 2563 14:33   
  เม.ย. 2563 pมี.ค. 2563 rก.พ. 2563 rม.ค. 2563 rธ.ค. 2562 rพ.ย. 2562 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ154.44153.72151.63151.52151.81152.28
2อัตราการขยายตัว 1/2.792.18-0.36-0.52-0.220.22
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)6,338.6216,927.9920,705.2311,100.1914,660.5014,652.50
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)5,253.455,695.165,512.155,474.875,541.205,594.42
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)91.70101.22101.08104.10105.33102.10
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า37.8344.4149.1950.8950.5452.04
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,301.661,125.861,340.521,514.141,579.841,590.59
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)15,469,669.5914,922,541.1614,300,634.4314,265,373.6114,221,313.5114,227,196.51
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)4.942.971.841.561.541.61

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี