EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2563 14:30   
  ส.ค. 2563 pก.ค. 2563 rมิ.ย. 2563 rพ.ค. 2563 rเม.ย. 2563 rมี.ค. 2563 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ156.17155.81155.25153.50154.24153.76
2อัตราการขยายตัว 1/3.643.643.331.402.692.40
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)9,846.3111,506.1410,219.376,806.146,324.9816,883.70
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)5,034.994,791.055,503.764,212.014,911.175,695.16
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)93.2591.4586.5580.8191.18100.66
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า50.5149.4548.2841.8738.1345.39
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,310.661,328.531,339.031,342.851,301.661,125.86
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)15,584,366.2615,577,601.5915,518,615.5015,703,042.6015,468,958.5414,891,103.23
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)2.272.312.453.344.942.97

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี