EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 27 ก.ค. 2565 14:30   
  มิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 rเม.ย. 2565 rมี.ค. 2565 rก.พ. 2565 rม.ค. 2565 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ157.40157.64159.73158.47159.14159.34
2อัตราการขยายตัว 1/-1.40-1.201.43-0.230.691.12
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)12,840.409,215.69111,041.0816,870.4713,567.7819,271.66
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)5,904.515,868.135,291.127,686.006,401.935,398.38
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)121.63123.48119.78119.16118.37117.93
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า54.6853.8554.4653.1654.5053.24
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,568.331,663.411,677.441,695.241,685.181,634.17
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)15,672,112.4915,707,689.7815,841,377.3315,851,808.9415,889,049.7715,984,622.78
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)0.880.930.970.901.081.20

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี