EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ผู้จัดการบริการ ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2 ฝศม. (0-2283-5647,5648,5639)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 31 ก.ค. 2563 14:30   
  มิ.ย. 2563 pพ.ค. 2563 rเม.ย. 2563 rมี.ค. 2563 rก.พ. 2563 rม.ค. 2563 r
1ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ155.71154.20154.44153.72151.63151.52
2อัตราการขยายตัว 1/3.672.102.792.18-0.36-0.52
3   เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท)11,121.236,814.566,338.6216,927.9920,705.2311,100.19
4   พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร)4,556.825,446.445,253.455,695.165,512.155,474.87
5   ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ)86.6480.5091.70101.22101.08104.10
6   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า48.2741.7837.8344.4149.1950.89
7   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์1,339.031,342.851,301.661,125.861,340.521,514.14
8   ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท)15,713,126.3315,716,336.4015,469,669.5914,922,541.1614,300,634.4314,265,373.61
9   ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ)2.453.344.942.971.841.56

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี