FI_CB_060_S3 สรุปจำนวนสาขาและจุดให้บริการของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/
ผู้จัดการบริการ ชัชวาลย์ (0-2283-5170) สมบูรณ์ (0-2283-5145)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิ.ย. 2565 10:24 แห่ง  
  พ.ค. 2565 p              
  จำนวนสาขาในกรุงเทพจำนวนสาขาในภาคกลางจำนวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสาขาในภาคเหนือจำนวนสาขาในภาคใต้รวมสาขาในประเทศจำนวนจุดให้บริการในกรุงเทพจำนวนจุดให้บริการในภาคกลางจำนวนจุดให้บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคใต้รวมจุดให้บริการในประเทศรวมสาขาและจุดให้บริการในประเทศจำนวนสาขาในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น
1กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)262315142149121989      989201,009
2กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2032791851471489621417657491,01181,019
3กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน185218866083632166 1146462648
4กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2312771251099183321   38363839
5เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)281866664      64064
6ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)241646454      54155
7ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2/210208645374609      6092611
8ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)221763755      55055
9ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)225259985995736163613196908266832
10ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2/000000      000
11ยูโอบี จำกัด (มหาชน)76391199144 3   31470147
12แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)27201081277      77077
13สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
14ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)9541322      22022
15ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)399762484028637825141242355210521
16ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
17เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)23   5      505
18แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)2311 7      707
19เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
20เจพีมอร์แกน เชส1    1      101
21ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.3    3      303
22ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น11   2      202
23ดอยซ์แบงก์ เอจี1    1      101
24บีเอ็นพี พารีบาส์1    1      101
25มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ11   2      202
26แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น1    1      101
27อาร์ เอช บี จำกัด12   3      303
28อินเดียนโอเวอร์ซีส์1    1      101
29โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด1    1      101
30ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด1    1      101
31รวม1,5611,7788046596935,495701457665383945,889425,931

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานที่ทำการที่แน่นอนและให้บริการโดยพนักงานของธนาคารพาณิชย์ (รวมสำนักงานใหญ่) และจุดให้บริการที่มีการบริหารจัดการหรือดูแลโดยสำนักงานใหญ่หรือสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น (รวมถึงการให้บริการธนาคารนอกสถานที่เกินกว่า 30 วัน ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้นับเป็นจุดให้บริการ)
2/ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ควบรวมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 03/07/2564