FI_CB_060_S3 สรุปจำนวนสาขาและจุดให้บริการของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 1/
ผู้จัดการบริการ ชัชวาลย์ (0-2283-5170) ภัพวัลย์ (0-2356-7574)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 20 ต.ค. 2563 09:00 แห่ง  
  ก.ย. 2563               
  จำนวนสาขาในกรุงเทพจำนวนสาขาในภาคกลางจำนวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนสาขาในภาคเหนือจำนวนสาขาในภาคใต้รวมสาขาในประเทศจำนวนจุดให้บริการในกรุงเทพจำนวนจุดให้บริการในภาคกลางจำนวนจุดให้บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคเหนือจำนวนจุดให้บริการในภาคใต้รวมจุดให้บริการในประเทศรวมสาขาและจุดให้บริการในประเทศจำนวนสาขาในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น
1กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3073571641651351,128      1,128201,148
2กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2062871911521529881012666401,02881,036
3กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน199236916688680156  126922694
4กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)2422921301149887632   58813884
5เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)291866665    1166066
6ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)291646459      59160
7ทหารไทย จำกัด (มหาชน)193147413940460      4602462
8ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)261763759      59059
9ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)27732411781107906      9066912
10ธนชาต จำกัด (มหาชน)165152403955451      4510451
11ยูโอบี จำกัด (มหาชน)7940119914823   51530153
12แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)412915914108      1080108
13สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
14ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)8541321      21021
15ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)359662463827737855238282405170517
16ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
17เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)23   5      505
18แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)232119      909
19เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)1    1      101
20เจพีมอร์แกน เชส1    1      101
21ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.3    3      303
22ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น11   2      202
23ดอยซ์แบงก์ เอจี1    1      101
24บีเอ็นพี พารีบาส์1    1      101
25มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ11   2      202
26แห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น1    1      101
27อาร์ เอช บี จำกัด12   3      303
28อินเดียนโอเวอร์ซีส์1    1      101
29โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด1    1      101
30ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด1    1      101
31รวม1,8562,0268847377576,260531076444353036,563426,605

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ช่องทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานที่ทำการที่แน่นอนและให้บริการโดยพนักงานของธนาคารพาณิชย์ (รวมสำนักงานใหญ่) และจุดให้บริการที่มีการบริหารจัดการหรือดูแลโดยสำนักงานใหญ่หรือสาขาธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น (รวมถึงการให้บริการธนาคารนอกสถานที่เกินกว่า 30 วัน ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้นับเป็นจุดให้บริการ)