PS_PT_018 ธุรกรรมการโอนและชำระเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ 1/
ผู้จัดการบริการ นัทธ์หทัย (0-2283-5141) บุศรินทร์ (0-2283-5626)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2565 14:34 (หน่วย: ตามระบุ)  
  ก.ค. 2565 pมิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 pเม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565
1ปริมาณธุรกรรม (พันรายการ)1,249,564.341,161,580.471,139,852.351,072,216.451,133,204.451,110,435.30
2มูลค่าธุรกรรม (พันล้านบาท)3,625.453,640.673,608.603,323.693,529.573,117.83

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ การทำธุรกรรมด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเลขที่บัญชีธนาคารซึ่งผ่านระบบพร้อมเพย์