EC_XT_046_S2 ดุลการชำระเงิน (สรุป) 1/
ผู้จัดการบริการ อาทิตย์ (0-2283-6433) นจรี (0-2283-5946)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 27 ก.ค. 2565 14:32 (หน่วย: ล้านบาท)  
  มิ.ย. 2565 pพ.ค. 2565 pเม.ย. 2565 pมี.ค. 2565 pก.พ. 2565 pม.ค. 2565 p
1สินค้าออก, เอฟ.โอ.บี.917,339.90880,832.78767,247.45955,428.97764,370.24703,193.41
2สินค้าเข้า, เอฟ.โอ.บี.845,354.15812,512.67729,181.25782,545.58651,761.32682,072.82
3ดุลการค้า71,985.7568,320.1138,066.20172,883.40112,608.9321,120.60
4ดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ-137,492.01-196,194.78-141,433.50-142,285.09-131,174.95-105,595.99
5ดุลบัญชีเดินสะพัด-65,506.26-127,874.67-103,367.2930,598.31-18,566.03-84,475.39
6เงินทุนเคลื่อนย้าย      
7    เฉพาะ : ธนาคารกลาง-3,925.387,724.28-5,941.80-61,351.333,499.2645,170.97
8                รัฐบาล-20,959.386,164.14-4,463.22-54,451.4927,751.9621,662.04
9                สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (นอกจากธนาคารกลาง)-65,027.6149,849.78-214,803.23-10,296.46-40,805.16-33,732.64
10ดุลการชำระเงิน-115,669.5816,387.92-220,283.2429,160.6790,120.35-54,714.52

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
3. ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (ITRS)
4. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ รวมทั้งบริษัทเอกชน
5. การสำรวจข้อมูลหนี้ต่างประเทศรายไตรมาส
6. การสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ รายไตรมาส รายปี
7. ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย
8. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลเผยแพร่เป็นรายไตรมาส โดยล่าช้า 1 ไตรมาส