FM_PI_003 ยอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศของรายย่อยลงทุนผ่านตัวแทน จำแนกตามประเทศและประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน 1/
ผู้จัดการบริการ รัฐวิชญ์ (0-2356-7331) ชวันรัตน์ (0-2283-5173)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2565 09:00 (หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)  
  มิ.ย. 2565พ.ค. 2565เม.ย. 2565มี.ค. 2565ก.พ. 2565ม.ค. 2565
1อาเซียน809.989812.304816.783778.814788.390771.791
2    บรูไน      
3        ตราสารทุน      
4        ตราสารหนี้      
5        บัญชีเงินฝาก      
6        หน่วยลงทุน      
7        อื่น ๆ      
8    กัมพูชา0.4500.4500.4520.4520.4500.450
9        ตราสารทุน0.4500.4500.4520.4520.4500.450
10        ตราสารหนี้      
11        บัญชีเงินฝาก      
12        หน่วยลงทุน      
13        อื่น ๆ      
14    อินโดนีเซีย6.1976.2016.2726.7316.5376.378
15        ตราสารทุน5.9306.0116.2106.6666.4636.245
16        ตราสารหนี้      
17        บัญชีเงินฝาก0.2660.1910.0630.0650.0740.133
18        หน่วยลงทุน      
19        อื่น ๆ      
20    ลาว26.81030.10332.70234.30835.52635.649
21        ตราสารทุน25.34028.52631.22432.77333.93133.959
22        ตราสารหนี้      
23        บัญชีเงินฝาก1.4701.5771.4781.5341.5951.690
24        หน่วยลงทุน      
25        อื่น ๆ      
26    มาเลเซีย1.5221.5581.4921.5381.4811.641
27        ตราสารทุน1.5181.5541.4881.5341.4771.637
28        ตราสารหนี้      
29        บัญชีเงินฝาก0.0040.0040.0040.0040.0040.004
30        หน่วยลงทุน      
31        อื่น ๆ      
32    เมียนมาร์      
33        ตราสารทุน      
34        ตราสารหนี้      
35        บัญชีเงินฝาก      
36        หน่วยลงทุน      
37        อื่น ๆ      
38    ฟิลิปปินส์7.3427.1876.8336.8886.8006.800
39        ตราสารทุน7.3257.1696.8166.8706.7826.782
40        ตราสารหนี้      
41        บัญชีเงินฝาก      
42        หน่วยลงทุน0.0170.0180.0170.0180.0180.018
43        อื่น ๆ      
44    สิงคโปร์294.307308.203303.532278.965290.125280.695
45        ตราสารทุน7.2877.2597.3467.5877.5707.489
46        ตราสารหนี้0.6001.9502.5502.5582.2582.258
47        บัญชีเงินฝาก283.679296.531291.255266.402277.850268.717
48        หน่วยลงทุน2.7412.4622.3812.4192.4472.231
49        อื่น ๆ      
50    เวียดนาม387.482375.000376.201372.872358.070351.377
51        ตราสารทุน274.590261.524262.860256.188241.824239.344
52        ตราสารหนี้0.0560.0570.0590.0590.0590.059
53        บัญชีเงินฝาก23.50223.89923.63226.23626.07522.285
54        หน่วยลงทุน89.33489.51989.65090.38990.11289.690
55        อื่น ๆ      
56    ไทย 2/85.88083.60289.29977.06089.40288.801
57        ตราสารทุน8.5198.6898.8207.7417.3357.188
58        ตราสารหนี้8.2438.2458.2458.6659.1589.158
59        บัญชีเงินฝาก69.11866.66972.23460.65472.90972.456
60        หน่วยลงทุน      
61        อื่น ๆ      
62สหภาพยุโรป 3/170.131173.338177.094184.338188.308185.372
63    ออสเตรีย 0.0290.0330.0310.0400.040
64        ตราสารทุน 0.0290.0330.0310.0400.040
65        ตราสารหนี้      
66        บัญชีเงินฝาก      
67        หน่วยลงทุน      
68        อื่น ๆ      
69    เบลเยียม0.0670.0640.0630.0650.0690.069
70        ตราสารทุน0.0670.0640.0630.0650.0690.069
71        ตราสารหนี้      
72        บัญชีเงินฝาก      
73        หน่วยลงทุน      
74        อื่น ๆ      
75    เดนมาร์ก0.8370.3830.3840.3400.3660.348
76        ตราสารทุน0.8370.3830.3840.3400.3660.348
77        ตราสารหนี้      
78        บัญชีเงินฝาก      
79        หน่วยลงทุน      
80        อื่น ๆ      
81    ฝรั่งเศส127.253129.089132.968139.319140.782137.723
82        ตราสารทุน17.10916.52515.91115.35612.0469.459
83        ตราสารหนี้109.126111.541116.024122.941127.719127.248
84        บัญชีเงินฝาก      
85        หน่วยลงทุน1.0171.0231.0341.0221.0171.016
86        อื่น ๆ      
87    เยอรมนี14.17615.29814.26015.22114.44914.248
88        ตราสารทุน11.83713.02811.84612.79411.96111.763
89        ตราสารหนี้0.2130.2130.3630.3630.3630.363
90        บัญชีเงินฝาก      
91        หน่วยลงทุน2.1262.0572.0512.0652.1262.122
92        อื่น ๆ      
93    ไอร์แลนด์5.1915.2215.2115.4186.6316.573
94        ตราสารทุน1.8011.8461.8111.8972.2822.262
95        ตราสารหนี้      
96        บัญชีเงินฝาก      
97        หน่วยลงทุน3.3903.3753.4003.5214.3494.311
98        อื่น ๆ      
99    ลักเซมเบิร์ก9.4499.5649.48611.01111.85211.946
100        ตราสารทุน0.7461.2011.2492.4052.5472.539
101        ตราสารหนี้      
102        บัญชีเงินฝาก      
103        หน่วยลงทุน8.7038.3638.2378.6069.3059.407
104        อื่น ๆ      
105    เนเธอร์แลนด์5.3275.5306.7725.6406.6917.564
106        ตราสารทุน3.8574.0595.3024.6085.6596.532
107        ตราสารหนี้1.4431.4431.4431.0031.0031.003
108        บัญชีเงินฝาก      
109        หน่วยลงทุน0.0270.0280.0270.0290.0290.029
110        อื่น ๆ      
111    ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป7.8318.1617.9167.2947.4286.860
112        ตราสารทุน7.7458.0727.8297.2017.3346.767
113        ตราสารหนี้      
114        บัญชีเงินฝาก      
115        หน่วยลงทุน0.0860.0890.0870.0920.0930.093
116        อื่น ๆ      
117ออสเตรเลีย7.0967.6437.7468.4277.5877.335
118    ตราสารทุน6.8947.4387.5468.2247.3897.140
119    ตราสารหนี้      
120    บัญชีเงินฝาก      
121    หน่วยลงทุน0.2020.2050.2000.2030.1980.196
122    อื่น ๆ      
123แคนาดา24.74326.87827.47831.57428.92425.793
124    ตราสารทุน21.88821.97822.29526.32922.75719.527
125    ตราสารหนี้      
126    บัญชีเงินฝาก      
127    หน่วยลงทุน2.8554.9005.1835.2456.1676.266
128    อื่น ๆ      
129เคย์แมน ไอส์แลนด์87.45187.92788.89190.08984.12585.459
130    ตราสารทุน81.94382.92083.94784.82980.07481.295
131    ตราสารหนี้0.4490.4490.4490.4490.4490.449
132    บัญชีเงินฝาก      
133    หน่วยลงทุน5.0584.5584.4944.8103.6013.715
134    อื่น ๆ      
135จีน102.53698.72297.58897.14193.30892.667
136    ตราสารทุน102.52198.70697.57397.12693.29292.646
137    ตราสารหนี้      
138    บัญชีเงินฝาก      
139    หน่วยลงทุน0.0150.0150.0150.0150.0150.021
140    อื่น ๆ      
141ฮ่องกง329.051347.041345.415342.300324.376317.215
142    ตราสารทุน308.343325.040324.155320.025303.244295.328
143    ตราสารหนี้1.0501.0501.3501.5501.6502.338
144    บัญชีเงินฝาก4.6585.0395.4507.0456.2726.425
145    หน่วยลงทุน15.00015.91214.46013.68013.21013.123
146    อื่น ๆ      
147ญี่ปุ่น25.56626.12425.67325.67225.71525.316
148    ตราสารทุน20.95521.49720.92720.82420.99620.590
149    ตราสารหนี้4.1334.1334.1334.1334.1334.133
150    บัญชีเงินฝาก0.1020.0920.1210.1690.1480.161
151    หน่วยลงทุน0.3760.4010.4920.5460.4370.431
152    อื่น ๆ      
153นิวซีแลนด์0.0170.0180.0180.0720.0940.091
154    ตราสารทุน0.0170.0180.0180.0720.0940.091
155    ตราสารหนี้      
156    บัญชีเงินฝาก      
157    หน่วยลงทุน      
158    อื่น ๆ      
159เกาหลีใต้2.4122.4852.3962.5222.4222.372
160    ตราสารทุน2.4122.4842.3962.5212.4212.372
161    ตราสารหนี้      
162    บัญชีเงินฝาก0.0010.0010.0010.0010.0010.001
163    หน่วยลงทุน      
164    อื่น ๆ      
165สวิตเซอร์แลนด์73.99480.13581.03070.50379.75291.063
166    ตราสารทุน1.0771.0531.0911.1041.0351.068
167    ตราสารหนี้72.40878.57479.43068.89078.20889.489
168    บัญชีเงินฝาก      
169    หน่วยลงทุน0.5090.5090.5090.5090.5090.506
170    อื่น ๆ      
171ไต้หวัน14.15416.75915.15915.01814.11814.203
172    ตราสารทุน14.15416.75915.15915.01814.11814.203
173    ตราสารหนี้      
174    บัญชีเงินฝาก      
175    หน่วยลงทุน      
176    อื่น ๆ      
177สหราชอาณาจักร43.28346.99447.94352.43747.48131.702
178    ตราสารทุน13.87013.83212.96313.05613.20113.152
179    ตราสารหนี้4.5794.6984.6976.2475.1812.080
180    บัญชีเงินฝาก23.46427.38129.37932.20528.30515.662
181    หน่วยลงทุน1.3701.0840.9030.9300.7940.808
182    อื่น ๆ      
183สหรัฐอเมริกา1,217.7391,194.9671,235.6251,280.3781,229.1341,203.350
184    ตราสารทุน964.710941.877983.2611,004.6801,008.632983.958
185    ตราสารหนี้11.64514.34918.24218.17521.70921.740
186    บัญชีเงินฝาก17.69615.55219.78519.43120.69118.529
187    หน่วยลงทุน223.689223.188214.336238.092178.102179.123
188    อื่น ๆ      
189อื่นๆ19.23419.49318.85117.61518.87819.376
190    ตราสารทุน18.65218.90318.35117.10518.36619.044
191    ตราสารหนี้      
192    บัญชีเงินฝาก      
193    หน่วยลงทุน0.5830.5910.5000.5110.5120.332
194    อื่น ๆ      
195รวม3,090.2083,103.8633,084.0103,093.4773,041.1792,980.979

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศของรายย่อยลงทุนผ่านตัวแทน ประกอบด้วยตราสารการเงินที่จำหน่ายในต่างประเทศ เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่ฝากไว้ในประเทศและต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อื่น
2/ การลงทุนในตราสารไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ และการฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารในประเทศ
3/ สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ไซปรัส, สาธารณรัฐเชค, เอสโธเนีย, ฮังการี, ลัทเวีย, ลิธัวเนีย, มอลตา, โปแลนด์, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และ โครเอเชีย