ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ปรารถนา (0-2356-7362)
เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ สนส.26/2551
ประกาศ ณ วันที่3 สิงหาคม 2551
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา3 สิงหาคม 2551
วันที่มีผลบังคับใช้4 สิงหาคม 2551
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการทางการเงินมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แม้จะช่วยลดต้นทุนการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงออกหลักเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการให้บริการ
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -