ผู้จัดการบริการ : สุวิทย์ (0-2283-6875) อาภา (0-2283-5311)
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับสำหรับธนาคารพาณิชย์
เลขที่ สนส.80/2551
ประกาศ ณ วันที่3 สิงหาคม 2551
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา3 สิงหาคม 2551
วันที่มีผลบังคับใช้4 สิงหาคม 2551
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ประกาศ ธปท. ฉบับนี้เป็นการออกหลักเกณฑ์ให้ ธพ. ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ โดยยึดหลักการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงให้ ธพ. มีความชัดเจนและโปร่งใสในการจ่ายและเรียกเก็บดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในการเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับเลือกใช้บริการ
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -