ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ชาญณรงค์ (0-2283-5867)
เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
เลขที่ สนส.19/2552
ประกาศ ณ วันที่26 ตุลาคม 2552
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา12 พฤศจิกายน 2552
วันที่มีผลบังคับใช้13 พฤศจิกายน 2552
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -