ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ธีรพัฒน์ (0-2356-7686)
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม
เลขที่ สนส.6/2553
ประกาศ ณ วันที่18 มิถุนายน 2553
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา28 มิถุนายน 2553
วันที่มีผลบังคับใช้30 มิถุนายน 2553
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
3.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 หนังสือเวียน
นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม
วันที่ออกหนังสือเวียน 29 มิ.ย. 2553
วันที่มีผลบังคับใช้ 30 มิ.ย. 2553
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง ฝนส.(23)ว.67/2553