ผู้จัดการบริการ : รวินท์ (0-2283-6876) ชานน (0-2283-6928)
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent)
เลขที่ สนส.9/2553
ประกาศ ณ วันที่20 ตุลาคม 2553
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา3 พฤศจิกายน 2553
วันที่มีผลบังคับใช้4 พฤศจิกายน 2553
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) โดยได้แยกหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) ออกจากหลักเกณฑ์การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ กล่าวคือ การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงินมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ในขณะที่การใช้บริการจากบุคคลภายนอกของสถาบันการเงินในกรณีอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทนในบางกลุ่มงานที่โดยปกติสถาบันการเงินต้องดำเนินการเองทั้งหมดหรือบางส่วน และได้ขยายขอบเขตการอนุญาตการแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและระบบสถาบันการเงินในภาพรวม โดยในส่วนของการอนุญาตการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเงินทุนนั้น ยังคงมีขอบเขตตามเดิม
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -