ผู้จัดการบริการ : สวิสา (0-2283-6298) พรชนก (0-2356-7683)
เรื่อง นำส่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์
เลขที่ ธปท.ฝกส.(12)ว.284/2554
วันที่ออกหนังสือเวียน24 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่มีผลบังคับใช้9 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2553
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 8 ก.พ. 2554
วันที่มีผลบังคับใช้ 9 ก.พ. 2554
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง  
2 อื่น ๆ
แบบคำขออนุญาตยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์
วันที่ออก / วันที่ของเอกสารหลัก 24 ก.พ. 2554
ใช้อยู่  
3 อื่น ๆ
แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการและการปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาล
วันที่ออก / วันที่ของเอกสารหลัก 24 ก.พ. 2554
ใช้อยู่  
4 อื่น ๆ
รายชื่อประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
วันที่ออก / วันที่ของเอกสารหลัก 24 ก.พ. 2554
ใช้อยู่