ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ธีรพัฒน์ (0-2356-7686)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
เลขที่ ฝนส. (23) ว. 63/2554
วันที่ออกหนังสือเวียน20 พฤษภาคม 2554
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้22 มิถุนายน 2561
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล การออกประกาศนี้เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแล้ว แต่ภายหลังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
ประกาศ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 11 พ.ค. 2554
วันที่มีผลบังคับใช้ 12 พ.ค. 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ 22 มิ.ย. 2561
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส.1/2554