ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ธีรพัฒน์ (0-2356-7686)
เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
เลขที่ สนส.1/2554
ประกาศ ณ วันที่25 เมษายน 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา11 พฤษภาคม 2554
วันที่มีผลบังคับใช้12 พฤษภาคม 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล การออกประกาศนี้เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแล้ว แต่ภายหลังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 หนังสือเวียน
นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
วันที่ออกหนังสือเวียน 20 พ.ค. 2554
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง ฝนส. (23) ว. 63/2554