ผู้จัดการบริการ : คธาฤทธิ์ (0-2283-5131) นิพนธ์ (0-2283-5165)
เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
เลขที่ สรข.3/2554
ประกาศ ณ วันที่9 มีนาคม 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา-
วันที่มีผลบังคับใช้10 มีนาคม 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.อื่น ๆ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล เพื่อสำรวจข้อมูลภาคต่างประเทศเพื่อใช้ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติดุลการชำระเงินและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศให้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานสากล
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -