ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) วิชญาภรณ์ (0-2283-5839)
เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์รับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing)
เลขที่ สนส.6/2554
ประกาศ ณ วันที่5 สิงหาคม 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา25 สิงหาคม 2554
วันที่มีผลบังคับใช้26 สิงหาคม 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -