ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ธีรพัฒน์ (0-2356-7686)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
เลขที่ ฝนส. (23) ว. 108/2554
วันที่ออกหนังสือเวียน18 พฤศจิกายน 2554
วันที่มีผลบังคับใช้17 พฤศจิกายน 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
ประกาศ ณ วันที่ 13 ต.ค. 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 16 พ.ย. 2554
วันที่มีผลบังคับใช้ 17 พ.ย. 2554
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส. 9/2554