ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ธีรพัฒน์ (0-2356-7686)
เรื่อง การอนุญาตเพิ่มเติมให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้รวมถึงศุกูก และเป็นนายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจำหน่ายใบทรัสต์
เลขที่ ฝนส.(02)ว.27/2556
วันที่ออกหนังสือเวียน26 มีนาคม 2556
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้22 มิถุนายน 2561
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ปรับปรุงประกาศ ธปท. เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตของ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาตลาดทุน ที่มีมาตรการให้ผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนสามารถเข้าถึงตลาดได้โดยง่าย มีการเปิดเสรีและเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันตัวกลางและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ที่มีเป้าหมายให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลายขึ้น
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2556
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 18 มี.ค. 2556
วันที่มีผลบังคับใช้ 19 มี.ค. 2556
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ 22 มิ.ย. 2561
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส.2/2556