ผู้จัดการบริการ : ศจีรัสมิ์ (0-2283-6938) ไพโรจน์ (0-2283-6561)
เรื่อง การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
เลขที่ สนส. 6/2557
ประกาศ ณ วันที่14 กรกฎาคม 2557
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา-
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินมากขึ้น
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 หนังสือเวียน
นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
วันที่ออกหนังสือเวียน 4 ส.ค. 2557
วันที่มีผลบังคับใช้ 30 ก.ค. 2557
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง ฝนส. (01) ว. 17/2557