ผู้จัดการบริการ : เทอดพงษ์ (0-2283-5827) สุรัติ (0-2283-6597)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก
เลขที่ ฝนส.(01)ว. 125/2562
วันที่ออกหนังสือเวียน18 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้15 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 14 พ.ย. 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พ.ย. 2562
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส. 21/2562