ผู้จัดการบริการ : ต่อศักดิ์ (0-2283-5806) สุวิทย์ (0-2283-6875)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
เลขที่ ธปท.ฝต.2(61)ว.1137/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน16 ตุลาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ 19 ต.ค. 2563
ใช้อยู่ สกส1 6/2563