ผู้จัดการบริการ เณศราธร (0-2356-7534) รัฐวิชญ์ (0-2356-7331)

Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
Forward points ที่ประกาศ เป็น indicative rate สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารอยู่แล้ว
ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และอื่นๆ

คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)

สำหรับผู้ส่งออก
Forward points ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด -3.80 -8.90 -16.80
ค่าเฉลี่ย -6.64 -12.21 -21.08
ค่าต่ำสุด -12.60 -17.90 -25.75
  • คำอธิบาย:
  • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
  • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
สำหรับผู้นำเข้า
Forward points ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด 7.90 7.00 -1.00
ค่าเฉลี่ย 2.55 -0.20 -7.56
ค่าต่ำสุด -0.90 -5.90 -13.70
  • คำอธิบาย:
  • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
  • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)