ผู้จัดการบริการ เณศราธร (0-2356-7534) รัฐวิชญ์ (0-2356-7331)

Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
Forward points ที่ประกาศ เป็น indicative rate สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารอยู่แล้ว
ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และอื่นๆ

คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)

สำหรับผู้ส่งออก
Forward points ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด -3.30 -7.10 -12.70
ค่าเฉลี่ย -5.05 -9.30 -15.72
ค่าต่ำสุด -7.40 -10.90 -18.80
  • คำอธิบาย:
  • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
  • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
สำหรับผู้นำเข้า
Forward points ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด 3.00 4.00 -1.00
ค่าเฉลี่ย 1.60 -0.32 -5.43
ค่าต่ำสุด -0.10 -3.90 -9.50
  • คำอธิบาย:
  • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
  • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)