ผู้จัดการบริการ เณศราธร (0-2356-7534) รัฐวิชญ์ (0-2356-7331)

Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
Forward points ที่ประกาศ เป็น indicative rate สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี และได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารอยู่แล้ว
ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และอื่นๆ

คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)

สำหรับผู้ส่งออก
Forward points ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด -2.60 -7.00 -13.00
ค่าเฉลี่ย -4.32 -9.13 -15.30
ค่าต่ำสุด -6.80 -12.00 -19.40
  • คำอธิบาย:
  • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
  • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
สำหรับผู้นำเข้า
Forward points ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด 2.50 4.00 -3.40
ค่าเฉลี่ย 1.67 -0.65 -6.69
ค่าต่ำสุด 0.30 -4.00 -9.80
  • คำอธิบาย:
  • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
  • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)