การอ่านตารางและวิธีนำ forward points ไปใช้

ลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือขายสัญญา FX forward สามารถประมาณ forward rate ในการซื้อหรือขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในอีก 1 หรือ 3 หรือ 6 เดือนข้างหน้า จากค่า forward points ในตารางด้านบน ดังนี้

กรณีที่ 1 : Forward points เป็นค่า premium (ค่าบวก)

ข้อมูลอัตรา forward point คู่สกุล THB/USD สำหรับ SMEs (หน่วย:สตางค์)
เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
ประเภท ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด 8.00 12.00 20.00
ค่าเฉลี่ย 7.80 11.00 19.00
ค่าต่ำสุด 7.50 10.00 18.00
 • คำอธิบาย:
 • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
 • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
ข้อมูลอัตรา forward point คู่สกุล THB/USD สำหรับ SMEs (หน่วย:สตางค์)
เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
ประเภท ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด 8.10 12.20 20.20
ค่าเฉลี่ย 7.90 11.10 19.20
ค่าต่ำสุด 7.60 10.20 18.20
 • คำอธิบาย:
 • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
 • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้ส่งออก

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้นำเข้า

กรณีที่ 2 : Forward points เป็นค่า discount (ค่าลบ)

ข้อมูลอัตรา forward point คู่สกุล THB/USD สำหรับ SMEs (หน่วย:สตางค์)
เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
ประเภท ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด -2.90 -9.60 -20.00
ค่าเฉลี่ย -3.00 -10.00 -20.50
ค่าต่ำสุด -3.30 -10.40 -21.00
 • คำอธิบาย:
 • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
 • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้ส่งออก (ได้รับบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
ข้อมูลอัตรา forward point คู่สกุล THB/USD สำหรับ SMEs (หน่วย:สตางค์)
เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
ประเภท ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสูงสุด -2.80 -8.50 -18.00
ค่าเฉลี่ย -2.95 -9.00 -19.00
ค่าต่ำสุด -3.20 -10.00 -20.00
 • คำอธิบาย:
 • ค่าสูงสุด คือ forward points ที่ไม่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทมากที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)
 • ค่าต่ำสุด คือ forward points ที่ดีสำหรับผู้นำเข้า (จ่ายบาทน้อยที่สุด ณ spot rate ที่เท่ากัน อ่านเพิ่มเติม)

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้ส่งออก

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้นำเข้า