การอ่านตารางและวิธีนำ forward points ไปใช้

ลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือขายสัญญา FX forward สามารถประมาณ forward rate ในการซื้อหรือขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในอีก 1 หรือ 3 หรือ 6 เดือนข้างหน้า จากค่า forward points ในตารางเผยแพร่ ได้ดังนี้

1. เลือกตารางตามรายได้ต่อปีของกิจการ

Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
Forward points ที่ประกาศ เป็น indicative rate สำหรับผู้ประกอบการตามคุณลักษณะที่กำหนด
ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และ อื่น ๆ

2. ตารางจะแยกออกเป็น 2 ตารางตามประเภทธุรกรรมว่าซื้อหรือขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า และในแต่ละตารางจะแบ่งตามระยะเวลาของธุรกรรม forward และธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรมด้วย โดยสามารถคำนวณ forward rate ที่จะได้โดยประมาณ ดังนี้

กรณีที่ 1 : Forward points เป็นค่า premium (ค่าบวก)

คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)
ประเภท ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ธนาคาร ก. 7.80 11.00 19.00
ธนาคาร ข. 8.00 12.00 20.00
ธนาคาร ค. 7.50 10.00 18.00
  • คำอธิบายสำหรับผู้ส่งออก:
  • ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งสูงจะยิ่งดีสำหรับผู้ส่งออก (เพราะจะได้รับบาทมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
ประเภท ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ธนาคาร ก. 7.90 11.10 19.20
ธนาคาร ข. 8.10 12.20 20.20
ธนาคาร ค. 7.60 10.20 18.20
  • คำอธิบายสำหรับผู้นำเข้า:
  • ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งต่ำจะยิ่งดีสำหรับผู้นำเข้า (เพราะจะจ่ายบาทน้อยที่สุด อ่านเพิ่มเติม)

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้ส่งออก

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้นำเข้า

กรณีที่ 2 : Forward points เป็นค่า discount (ค่าลบ)

คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)
ประเภท ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ธนาคาร ก. -3.00 -10.00 -20.50
ธนาคาร ข. -2.90 -9.60 -20.00
ธนาคาร ค. -3.30 -10.40 -21.00
  • คำอธิบายสำหรับผู้ส่งออก:
  • ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งสูงจะยิ่งดีสำหรับผู้ส่งออก (เพราะจะได้รับบาทมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
ประเภท ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า)
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
ธนาคาร ก. -2.95 -9.00 -19.00
ธนาคาร ข. -2.80 -8.50 -18.00
ธนาคาร ค. -3.20 -10.00 -20.00
  • คำอธิบายสำหรับผู้นำเข้า:
  • ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งต่ำจะยิ่งดีสำหรับผู้นำเข้า (เพราะจะจ่ายบาทน้อยที่สุด อ่านเพิ่มเติม)

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้ส่งออก

ตัวอย่างการคำนวณ forward rate (เฉลี่ย) ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้นำเข้า