EN / TH

THOR Calculator

THOR Calculator เป็นโปรแกรมช่วยในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานระบุด้วยวิธี compound1/โดย THOR Calculator มี 2 รูปแบบคือ (1) แบบระบุ observation period สำหรับกรณีที่ทราบว่าต้องอ้างอิงกับ THOR ในช่วงเวลาใดและ (2) แบบระบุ interest period หรืองวดดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งจะใช้วิธี backward shift ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ของงวด

ช่วงเวลาที่นำมาใช้คำนวณอัตราดอกเบี้ย (observation period)
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
THOR Index ของวันเริ่มต้น
THOR Index ของวันสิ้นสุด
อัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง observation period2/
% ต่อปี

หมายเหตุ
 • 1/ การคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ด้วยวิธี compound คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ของแต่ละวันโดยใช้วิธีคิดค่าเฉลี่ยแบบคิดทบต้น (compound average) ในวันทำการ และค่าเฉลี่ยทั่วไป (simple average) ในวันหยุด
 • 2/ ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง observation period สามารถคำนวณได้จาก THOR Index ตามสูตรดังนี้
  เช่น กรณีที่วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของ observation period เป็นวันที่ 1 และวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามลำดับ จะใช้ THOR Index ของวันที่ 1 และวันที่ 30 เมษายน 2563 ในการคำนวณตามสูตรข้างต้น ซึ่งจะเท่ากับการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 มาคำนวณด้วยวิธี compound เนื่องจาก THOR Index ของวันใด ๆ จะคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ด้วยวิธี compound ตั้งแต่เริ่มเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THOR จนถึงอัตราดอกเบี้ย THOR ของวันก่อนหน้า
ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน
 • “อัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง observation period” ที่คำนวณได้จาก THOR Calculator เป็นเพียงค่าเบื้องต้น (indicative) โดยค่าที่ใช้ในสัญญาอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดในสัญญาที่ได้ตกลงกัน
งวดดอกเบี้ยตามสัญญา (interest period)
วันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ยตามสัญญา
วันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตามสัญญา
วิธีปรับวันหยุด3/
งวดดอกเบี้ยที่ปรับวันหยุด (adjusted interest period)
Backward shift4/
วันทำการ
ช่วงเวลาที่นำมาใช้คำนวณอัตราดอกเบี้ย (observation period)
THOR Index ของวันเริ่มต้น
THOR Index ของวันสิ้นสุด
อัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง observation period2/
% ต่อปี
ส่วนเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย THOR (spread over compounded THOR)
% ต่อปี
เงินต้น
บาท
ดอกเบี้ยจ่ายของงวดดอกเบี้ย
บาท
หมายเหตุ
 • 1/ การคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ด้วยวิธี compound คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ของแต่ละวันโดยใช้วิธีคิดค่าเฉลี่ยแบบคิดทบต้น (compound average) ในวันทำการ และค่าเฉลี่ยทั่วไป (simple average) ในวันหยุด
 • 2/ ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง observation period สามารถคำนวณได้จาก THOR Index ตามสูตรดังนี้
  เช่น กรณีที่วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของ observation period เป็นวันที่ 1 และวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามลำดับ จะใช้ THOR Index ของวันที่ 1 และวันที่ 30 เมษายน 2563 ในการคำนวณตามสูตรข้างต้น ซึ่งจะเท่ากับการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 มาคำนวณด้วยวิธี compound เนื่องจาก THOR Index ของวันใด ๆ จะคำนวณอัตราดอกเบี้ย THOR ด้วยวิธี compound ตั้งแต่เริ่มเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THOR จนถึงอัตราดอกเบี้ย THOR ของวันก่อนหน้า
 • 3/ วิธีปรับวันหยุด เป็นการเลือกวิธีการปรับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งตรงกับวันหยุดให้เป็นวันทำการ โดยมีวิธีให้เลือก 5 วิธี
  • (1) ไม่ปรับวันหยุด คือ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยสามารถตรงกับวันหยุดได้
  • (2) Following คือ หากวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด จะเลื่อนไปวันทำการถัดไป
  • (3) Modified following คือ หากวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด จะเลื่อนไปวันทำการถัดไป แต่หากเลื่อนแล้วข้ามไปเดือนถัดไป ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าแทน
  • (4) Preceding คือ หากวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด จะเลื่อนไปวันทำการก่อนหน้า
  • (5) Modified preceding คือ หากวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุดงวดดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด จะเลื่อนไปวันทำการก่อนหน้า แต่หากเลื่อนแล้วข้ามไปเดือนก่อนหน้า ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปแทน
 • 4/ Backward shift เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่นำมาใช้คำนวณอัตราดอกเบี้ย (observation period) โดยเลื่อนทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดงวดของ adjusted interest period ย้อนกลับไปตามจำนวนวันทำการตามที่ระบุ
ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน
 • “อัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วง observation period” และ “ดอกเบี้ยจ่ายของงวดดอกเบี้ย” ที่คำนวณได้จาก THOR Calculator เป็นเพียงค่าเบื้องต้น (indicative) โดยค่าที่ใช้ในสัญญาอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดในสัญญาที่ได้ตกลงกัน