เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
(ปิดรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2558)
ประสบการณ์
เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ และรับราชการต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ธปท. ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ตรวจตรา และควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ในพื้นที่ ธปท. ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการขนส่งธนบัตร และทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัพย์สิน
ปฏิบัติงานดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัย ในห้องควบคุมงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเฝ้าตรวจ และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านธุรการ และกำลังพล เช่น การจัดเวรรักษาการณ์ ครุภัณฑ์ส่วนกลางการเบิกจ่ายทางด้านการเงิน การบันทึกเวลามาทำงาน ฯลฯ
ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
เพศชาย
มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หรือนักเรียนจ่าทหารเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารอากาศ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
มีความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
เป็นข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ และรับราชการต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีวินัย รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการณ์สลับหมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และว่ายน้ำได้
การทดสอบ
1.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป - เป็นการทดสอบ ทักษะ / ความเข้าใจ / เชาว์ปัญญา / ตรรกะ / ความรู้ทางภาษา / ความรู้ทั่วไป /สถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เบื้องต้น จำนวน 100 คะแนน
1.2 วิชาความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย - เป็นการทดสอบพื้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/คำสั่งของทางราชการในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเอกสาร/สถานที่/การประชุมลับ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย/การป้องกันภัยต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย วัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรม เป็นต้น จำนวน 100 คะแนน
1.3 การสอบภาคปฏิบัติ - เป็นการทดสอบความสามารถและความพร้อมของสมรรถภาพร่างกาย ในระดับพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ การวิ่งระยะ 1,000 เมตร/ภายใน 4 นาที การยึดพื้น/อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง และการว่ายน้ำระยะ 50 เมตร/ไม่จับเวลา จำนวน100 คะแนน
2.ทดสอบด้านจิตวิทยา
3.การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
14,800 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.