เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นิติกร/นิติกรอาวุโส ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2558)
ประสบการณ์
ด้านกฎหมายหรือการออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา เปรียบเทียบ รวบรวมผลกระทบ ในการจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ ธปท. ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งด้านการบริหารบุคคล รวมทั้งวินัย จรรยาบรรณ ส่วนได้เสียของพนักงาน การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ คู่มือพนักงาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้คำปรึกษา และติดตาม เกี่ยวกับการร้องเรียน การแก้ต่างคดีทางด้านการบริหารบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชี้แจง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลแก่พนักงาน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นผู้สมัครทีึ่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เทียบคะแนนเฉลี่ย 66.95 เท่ากับเกรดเฉลี่ย 2.7)
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายหรือการออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งชี้แจงและถ่ายทอดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้อย่างชัดเจน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
มีความสามารถในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ นิติกร: ปริญญาตรี 23,700 บาท หรือ ปริญญาโท 26,070 บาท หรือ ปริญญาเอก 28,440 บาท นิติกรอาวุโส: ปริญญาตรี 37,200 บาท หรือ ปริญญาโท 39,570 บาท หรือ ปริญญาเอก 41,940 บาท
เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น เนติบัณฑิต รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.